แบบฝึกทักษะ

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิด CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิด CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิพยาลัย เลย จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษวิชาการ 1 รหัสวิซา อ30204 ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อเสริมทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและใช้กระบวนการกลุ่ม โดยนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ได้ฝึกทักษะ เป็นการเรียนที่สนุกสนาน ชวนคิดชวนติดตาม ซึ่งครูมีบทบาทในการจัดประสบการณ์ คอยแนะนำชี้แนะ อำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักเรียน และมีบทบาทในการกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดเวลาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย ที่จัดทำขึ้นโดยยึดหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) และคลอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิด CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นี้ มีจำนวน […]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด Enjoy with Grammar

ดาวน์โหลดไฟล์ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด Enjoy with Grammar ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นอันมาก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดทั้งความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อคมนาคม ทำให้ประเทศต่างๆมีความใกล้ชิดกัน ต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นจึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อด้านต่างๆ  ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญและแพร่หลายที่สุด  อาจกล่าวได้ว่าแทบทุกประเทศในโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  สำหรับประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ใน พ.ศ. 2558  หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของอาเซียน อ้างถึง (http://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย.  2554) ภาษาอังกฤษ จึงเป็นภาษาที่จำเป็นในการศึกษา (สุมิตรา  อังวัฒนกุล.  2539 : 1) ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทย คนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีจะมีโอกาสดีในสังคม (กรมวิชาการ.  2545  : 1) นอกจากนี้ภาษาอังกฤษถูกเลือกเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและถือว่าเป็นภาษาสากล  สถานศึกษาจึงต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อให้คนไทยมีความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐาน   สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร  การค้าขาย  การเมือง  การทหาร การศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ฯลฯ และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถที่จะแข่งขันกับนานาอารยประเทศ   รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  […]

แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary

แบบฝึกทักษะการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เล่มที่ 1 เร่ือง Body parts หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 All around me รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 11101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จัดทำขึ้นเพื่อเสริมทักษะทางด้านการอ่านคาศัพท์ ภาษาอังกฤษ และใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงแบบฝึกทักษะการอ่าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary ชุดนี้มีจำนวนทั้งหมด 9 เล่ม เนื้อหาในแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary ผู้จัดทำได้ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมจากหนังสือของผู้แต่งจากสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อต้องการ ฝึกนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่งจะนำไปสู่การประสบผลสำเร็จทางด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษ และสามารถนาความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทน เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับนักเรียนเพ่ือที่จะเรียน ในทักษะอื่นๆ ต่อไป ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with […]

แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวปัทมากร จันทิมา เรื่องแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๔ แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เล่มท่ี 4 เร่ือง การเขียนถ้อยคําสํานวน เล่มนี้ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกลาง โดยครูผู้สอนปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ ๑. ครูผู้สอนควรให้คําแนะนําข้ันตอนการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ 4 เร่ือง การเขียนถ้อยคําสํานวน แก่นักเรียน อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจตรงกันรวมทั้งการให้คะแนนทั้งการทดสอบ ก่อนเรียน หลังเรียน และคะแนนจากแบบฝึกทักษะแต่ละกิจกรรม ๒. แบบฝึกทักษะ เล่ม 4 นี้นอกจากการใช้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วยังสามารถนําไปใช้สอนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ หรือตามความเหมาะสม ๓. ครูผู้สอนต้องอธิบายขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะนี้กับนักเรียนทีละขั้นตอน โดยให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนศึกษาเน้ือหาและทําแบบฝึกทักษะ ครูจะต้องบันทึกคะแนนทุกครั้งไว้ด้วย ๔. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสมโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นส่ือในการจัดการเรียนรู้ ๕. ครูผู้สอนให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ ที่อยู่ในแบบฝึกทักษะ โดยศึกษา ทําความเข้าใจอธิบาย ซักถามประกอบ แล้วจึงให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะในแต่ละ กิจกรรม ๖. […]

แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการบวก การลบ การคูณ และการหาร    แก่นักเรียน ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม จัดทำทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 รู้จักจำนวนเต็ม ชุดที่ 2 สมบัติของจำนวนเต็ม ชุดที่ 3 การบวกจำนวนเต็ม ชุดที่ 4 การลบจำนวนเต็ม ชุดที่ 5 การคูณจำนวนเต็ม ชุดที่ 6 การหารจำนวนเต็ม แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชุดนี้เป็นชุดที่ 1 รู้จักจำนวนเต็ม ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะชุดนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ […]

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบระคน

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบระคน ชั้น ประถมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ศึกษา : จันทรา เชื้อเมืองพาน กล่มุ สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ ปี การศึกษา : 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร บทคัดย่อ-เผยแพร่ ปกเล่ม-1 รวม-เล่ม-1-ปก

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย (ท๒๒๑๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รตนพร ตุ้ยยวง ครูชำนาญการ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เล่มที่ ๔ เรื่อง สุขสันต์โฆษณา

Loading...