แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวปัทมากร จันทิมา เรื่องแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๔ แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เล่มท่ี 4 เร่ือง การเขียนถ้อยคําสํานวน เล่มนี้ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกลาง โดยครูผู้สอนปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ ๑. ครูผู้สอนควรให้คําแนะนําข้ันตอนการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ 4 เร่ือง การเขียนถ้อยคําสํานวน แก่นักเรียน อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจตรงกันรวมทั้งการให้คะแนนทั้งการทดสอบ ก่อนเรียน หลังเรียน และคะแนนจากแบบฝึกทักษะแต่ละกิจกรรม ๒. แบบฝึกทักษะ เล่ม 4 นี้นอกจากการใช้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วยังสามารถนําไปใช้สอนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ หรือตามความเหมาะสม ๓. ครูผู้สอนต้องอธิบายขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะนี้กับนักเรียนทีละขั้นตอน โดยให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนศึกษาเน้ือหาและทําแบบฝึกทักษะ ครูจะต้องบันทึกคะแนนทุกครั้งไว้ด้วย ๔. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสมโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นส่ือในการจัดการเรียนรู้ ๕. ครูผู้สอนให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ ที่อยู่ในแบบฝึกทักษะ โดยศึกษา ทําความเข้าใจอธิบาย ซักถามประกอบ แล้วจึงให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะในแต่ละ กิจกรรม ๖. […]

Loading...
Skip to toolbar