แบบฝึกคำไทย

แบบฝึกคำไทยใช้ให้เป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กริยาบอกอาการ

๑. แบบฝึกคำไทยใช้ให้เป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีทั้งหมด ๑๐ แบบฝึกคือ แบบฝึกที่ ๑ คำไทยมีอะไรบ้าง แบบฝึกที่ ๒ ใช้เรียกชื่อคือคำนาม แบบฝึกที่ ๓ เรียกคำนามตามลักษณะ แบบฝึกที่ ๔ คำสรรพนามตามผู้พูด แบบฝึกที่ ๕ คำกริยาบอกอาการ แบบฝึกที่ ๖ คำชัดเจนด้วยวิเศษณ์ แบบฝึกที่ ๗ เชื่อมคำด้วยบุพบท แบบฝึกที่ ๘ คำต่อเนื่องด้วยสันธาน แบบฝึกที่ ๙ คำอุทานแสดงอารมณ์ แบบฝึกที่ ๑๐ คำไทยในชีวิตประจำวัน แบบฝึกแต่ละชุดมีจุดประสงค์และเนื้อหาสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. จุดประสงค์ เนื้อหา ของแต่ละชุดเสร็จสมบูรณ์ในตัวเอง ผู้เรียนสามารถใช้ได้ด้วยตนเอง ๓. ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ด้วยการตรวจคำตอบจากเฉลยท้ายแบบฝึก คู่มือการใช้ แบบฝึกชุดที่ ๕ จุดประสงค์ของแบบฝึก เมื่อทำแบบฝึกแล้วนักเรียนสามารถ ๑. อธิบายความหมายของคำกริยาได้ ๒. […]

Loading...