แบบประเมิน

ตัวอย่างแบบประเมินโครงงาน

ตัวอย่างแบบประเมินโครงงาน เกณฑ์การประเมิน แยกตามองค์ประกอบย่อย 5 ด้าน 1. กำหนดประเด็นปัญหาชัดเจน 4 หมายถึง กำหนดประเด็นปัญหาได้ด้วยตนเอง ปัญหาที่กำหนดมีความเฉพาะเจาะจงชัดเจนดีมาก 3 หมายถึง กำหนดประเด็นปัญหาได้ด้วยตนเอง ปัญหาที่กำหนดมีความเฉพาะเจาะจงชัดเจนดี 2 หมายถึง กำหนดประเด็นปัญหาได้ด้วยตนเองเป็นบางส่วน ปัญหาที่กำหนดมีความ เฉพาะเจาะจงชัดเจนพอใช้ 1 หมายถึง กำหนดประเด็นปัญหาด้วยตนเองไม่ได้ 2. วางแผนกำหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาได้เหมาะสม 4 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแก้ปัญหา ระบุควบคุมตัวแปรได้ถูกต้องเหมาะสม 3 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแก้ปัญหา ระบุควบคุมตัวแปรได้ค่อนข้างเหมาะสม 2 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแก้ปัญหา ระบุควบคุมตัวแปรได้เหมาะสมพอใช้ 1 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแก้ปัญหา ระบุควบคุมตัวแปรได้ไม่เหมาะสม 3. ลงมือปฏิบัติตามแผน 4 หมายถึง ลงมือแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนจริงจัง สามารถค้นพบความรู้ ข้อคิด แนวทางการปฏิบัติตามประเด็นปัญหาที่ตั้งไว้ด้วยตนเองทั้งหมด 3 หมายถึง […]

แบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตําแหน่งครู (เทศบาล)

แบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตําแหน่งครู (เทศบาล) แบบประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ(ทุกสายงาน) การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 1.    ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 2.    ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ 3.    ผลที่เกิดกับผู้เรียน 1. ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
(20 คะแนน) 1.1 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน 1.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนา ผู้เรียน 1.3 ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 1.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคล 
 ชุมชน สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 1.5 การบริการสังคมด้านวิชาการ 1.6 หน้าที่อื่นตามที่ผอ.ร.ร.มอบหมาย 2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (40 คะแนน) 1. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 1.1 การจัดการเรียนรู้ 1. การจัดการเรียนรู้โดยวิเคราะห์มาตรฐานการ
 เรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 
 นำไปใช้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ได้ครบ
 องค์ประกอบตามที่สถานศึกษากำหนดและ
 การจัดการเรียนรู้ตามแผน 2. ดำเนินการแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่าง
 เป็นระบบ 3. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่าง
 หลากหลายและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 4. รายงานผลต่อผู้เรียน […]

Loading...