เอ็กเซลล์

ดาวโหลดฟรี ไฟล์ Excel แบบฟอร์มต่างๆ

ใบสำคัญต่างๆ ใบสำคัญรับ (Excel) ใบสำคัญจ่าย (Excel) ใบสำคัญทั่วไป (Excel) ใบสั่งงาน (Excel) ใบรับ-ส่งเอกสาร  (Excel) ใบรับ/ส่งคืนบัญชีเอกสารหลักฐาน  (Excel) หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย-แบบครึ่งA4 (Excel) หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย-แบบครึ่งA4 (PDF) แบบฟอร์มบิลต่างๆ และรายงาน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Excel) ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (Excel) ใบเสร็จรับเงิน (Excel) ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล (Excel) บิลเงินสด (Excel) ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี (Excel) ใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี (Excel) รายงานภาษีซื้อ (Excel)                   (ตัวอย่าง) รายงานภาษีซื้อ (Excel) พร้อมคำแนะนำ รายงานภาษีขาย (Excel)                  (ตัวอย่าง) รายงานภาษีขาย (Excel) พร้อมคำแนะนำ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Excel) ไฟล์เกี่ยวกับค่าจ้าง บัญชีคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุด (Excel) ทะเบียนลูกจ้าง (Excel) ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน […]

ปริ้นรูปขนาดใหญ่ด้วยโปรแกรม Excel เพื่อจัดบอร์ด

สวัสดีครับ นานแล้วที่แอดมินครูเชียงรายไม่ค่อยได้เขียนบทความ How to วันนี้ก็เลยจัดสักบทหนึ่งบทความครับสำหรับท่านที่ต้องการปริ้นรูปขนาดใหญ่ด้วยกระดาษ A4 เพื่อนำไปจัดบอร์ดหรือตกแต่งห้องเรียน ขั้นตอนแรกเปิดโปรแกรม Excel แล้วไปที่ Page Layout แล้วเลือก Landscape ลดขนาดมุมมองเพื่อมองดูว่าเราจะใช้กระดาษ A4 กี่แผ่น (สังเกตดูเส้นประ) เลือกกระดาษเป็นขนาด A4 จากนั้นเลือกรูปจากเครื่องมาใส่ในโปรแกรม ขยายรูปให้มีขนาดตามที่ต้องการ จากนั้นก็สั่งปริ้น เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับ  

Loading...