เอกสารลับ

การเปิดเผยความลับของทางราชการ

การเปิดเผยความลับของทางราชการ ถ้าพฤติการณ์เป็นการ แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ถือได้ว่าเป็นกรณีทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง จะต้องลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ถ้าไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นความ ผิดกรณีไม่รักษาความลับของทางราชการ เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง ก็ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑ์ ตามความร้ายแรง แห่งกรณี กรณีประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ความลับของทางราชการ ถูกเปิดเผย เป็นความผิดวินัยกรณีประมาทเลินเล่อ ในหน้าที่ราชการตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ถ้าเป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ถือว่าเป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง ต้องลงโทษปลดออกจากราชการ ถ้าเกิด ความเสียหายแก่ราชการไม่ถึงร้ายแรง ก็ลงโทษลดขั้น เงินเดือน ตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑ์ ตามควรแก่กรณีได้ ถ้าเป็นความลับเกี่ยวกับข้อสอบให้พิจารณาความร้ายแรง โดยคำนึงถึงระดับความสำคัญของการสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 2. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 3. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. […]

Loading...