เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระที่  1 การดำรงชีวิตและครอบครัว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   เล่มที่ 1  ดอกฮังไข่  ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของการประดิษฐ์ดอกไม้จากถาดไข่กระดาษ  จากเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ซึ่งมีประโยชน์ในการใช้สอยเป็นของตกแต่ง หรือมอบเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน และผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ผู้จัดทำได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ทั้งหมด  5  เล่ม  ดังนี้ เล่มที่  1  ดอกฮังไข่ เล่มที่  2  ดอกฟางแก้ว เล่มที่  3  กระเป๋าขวดน้ำโพลาลิส เล่มที่  4  กระเป๋าซองกาแฟ เล่มที่  5  หมอนฟักทอง ในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ชุดนี้  สำเร็จเป็นรูปเล่มได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหาร   คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลนาด้วง   และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ให้คำชี้แนะและปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ ภาลักษณ์  ศรีภา ดาวน์โหลดเอกสาร : https://drive.google.com

Loading...