เอกลักษณ์ของครู

อุดมการณ์ครู และ เอกลักษณ์ของครู

อุดมการณ์ครู ซึ่งเป็นหัวใจของการเป็นครู ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 1. ศรัทธาในอาชีพครู อุทิศตนเพื่อศิษย์และการศึกษา 2. ธํารงและส่งเสริมเกียรติแห่งวิชาชีพครู 3. บําเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 4. ยึดมั่นในคุณธรรม มีใจรัก และเมตตาต่อศิษย์ 5. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 6. ยึดมั่นในศาสนา พระมหากษัตริย์ เอกลักษณ์ของครู โดยเน้นให้เห็นลักษณะเฉพาะของครูที่แตกต่างจากบุคคล ในอาชีพอื่น ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 1. ดํารงตนอย่างเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับอาชีพครู 2. มีอารมณ์มั่นคง และสามารถควบคุมอารมณ์ทั้งในและนอกเวลาที่สอน 3. มีสัจจะความจริงในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ครู และต่อตนเอง สามารถร่วมงานเป็น หมู่ คณะได้ 4. เป็นผู้มีวัฒนธรรม มีศีลธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ และเป็นตัวอย่างที่ดี ของศิษย์ 5. เป็นคนตรงเวลา ประพฤติตนสม่ําเสมอ 6. เป็นผู้มีวาจาสุภาพอ่อนโยนและแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม 7. ใฝ่หาความรู้ สํารวจและปรับปรุงแก้ไขตนเองและงานสอนอยู่เสมอ 8. กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรและตั้งใจใช้กลวิธีสอนให้ศิษย์ เกิดความรู้จนเป็นแบบอย่าง การสอนที่ดี 9. […]

Loading...