เลือกใช้ซอฟต์แวร์

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเก็บข้อมูล การประมวลผล เลือกใช้ซอฟต์แวร์

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเก็บข้อมูล การประมวลผล เลือกใช้ซอฟต์แวร์ 1. ข้อมูล หมายถึงข้อใด ก. สิ่งต่างๆ ที่เรารับรู้ได้ ข. สิ่งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ค. ข้อความที่อยู่ในหนังสือเรียน ง. ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง 2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลที่ดี ก. มีความสวยงาม ข. มีความถูกต้อง ค. มีความทันสมัย ง. มีความน่าเชื่อถือ 3. ข้อใดหมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ ก. ข้อมูลบนหนังสือเรียน ข. ข้อมูลที่มีอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ค. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลตรวจสอบแล้วอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ง. ไม่มีข้อถูก 4. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไร ก. การนำข้อมูลที่ถูกทำลายลบทิ้งแล้วเรียกกลับมาใช้ใหม่ ข. เป็นการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ค. การนำรายงานมาถ่ายเอกสารทำสำเนา ง. ไม่มีข้อถูก 5. เมื่อเราเผลอลบไฟล์งาน เราจะเรียกกลับคืนสามารถทำได้อย่างไร ก. มาสามารถทำได้ ข. ใช้คำสั่ง […]

Loading...