เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม

บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้รายงาน นางสาวอรรญา  สาคำภีร์ ปีการศึกษา 2559 ในการรายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ผู้รายงานใช้ศึกษาในการรายงานครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน […]

เผยแพร่ผลงาน วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201

ชื่อวิจัย       :  ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่องวรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและ                  พินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครวิทยาคม ชื่อผู้วิจัย     :  นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ ปีการศึกษา  :  2559 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท32201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนนครวิทยาคม ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครวิทยาคม ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครวิทยาคม ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง : การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36    

เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน

บทคัดย่อ  ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ศึกษา         อินทนง   จันตา กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555 

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดที่ ๑ เรื่อง สระอะเปลี่ยนรูป ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๒ การเขียนและสาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้นักเรียนที่มีปัญหาการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของภาษา สามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้องคล่องแคล่วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชุดที่ ๑ สระอะเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยเล่มนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ลำดับขั้นตอนการฝึก สื่อ การวัดผลประเมินผลผู้จัดทำขอขอบคุณที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชุดที่ ๑ เรื่อง สระอะเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้เป็นแบบฝึกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต่อไป วัชรินทร์ ลิ้มเจริญ ดาวน์โหลด   

Loading...