เทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปี 3

คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนคร ลําปาง จังหวัดลําปาง ฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ โดยนักเรียน สามารถศึกษาหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นตอนการใช้สื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นตอนการโหลดบทเรียนมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งบทเรียน วิธีการ เรียกใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะมีเนื้อหา การลงชื่อผู้เรียน เมนูหลัก เมนูมาตรฐาน ตัวชี้วัด เมนู แบบทดสอบก่อนเรียน เมนูรอบรู้ข้อมูล เมนูแหล่งข้อมูลและการค้นหา เมนูการนําเสนอข้อมูล เมนูอุปกรณ์ […]

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1. ข้อดีของการใช้ฐานข้อมูลคือข้อใด ก. สามารถเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลได้ ข. ลดเวลาการเตรียมข้อมูล ค. ลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล ง. ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล

Loading...