เด็ก

แจกใบงาน เขียนเรียงความ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ

ในวันเสาร์ที่ 2 ของ เดือนมกราคม ของทุกปี ก็จะเป็นวันที่เด็กๆรอคอยอีกวันหนึ่ง นั่นก็คือวันเด็กแห่งชาติ นั่นเองครับผม ซึ่งในวันเด็กนั่นเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกๆมากมาย และมีการแจกขนมนมเนยให้กับเด็กๆ ซึ่งทำให้เด็กที่ได้รับของขวัญหรือขนมนั่นมีความสุขมากๆ ในวันเด็ก วัยรุ่นหรือผู้ใหญ่หลายคน ทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กมาก่อนทั้งนั้น ไม่เคยไม่มีใครที่ไม่เคยเป็น และคงจะรู้สึกดีว่า วันเด็กนั้นเรามีความสุขเพียงใด ก่อนจะงานกิจกรรมวันเด็ก ทุกโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อยู่แล้ว และหลายๆองค์กร ก็จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเขียนเรียงความ กิจกรรมร้องเพลง จัดบอร์ด และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งวันนี้แอดมินเห็นว่ากิจกรรมหลายๆกิจกรรมนั้นดีหมดเลยครับ แต่ยังมีบางกิจกรรมที่ยุคสมัยนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษ ก็คือ การอ่านออกเขียนได้ วันนี้แอดมินครูเชียงราย ก็เลยจะมาแจกใบงาน เรื่องการเขียนเรียงความ วันเด็กแห่งชาติ ในวันเด็กมาฝากทุกท่านให้ได้นำไปให้เด็กๆได้ฝึกการเขียนเรียงความกันครับผม ซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดไปปริ้นให้เด็กได้ เขียนเรียงความเรื่องวันเด็กแห่งชาติได้เลยครับผม ดาวน์โหลดใบงาน เขียนเรียงความ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ

ความรู้เรื่อง วันเด็ก

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกําเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะ ให้ความสําคัญแก่เก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายจี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสติการเด็กระหว่างประเทศได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ให้มีการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสําคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อม ให้ตนเองเป็นกําลังของชาติ วัตถุประสงค์ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลไทยกําหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง ความสําคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและ เยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ใน ระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก คําขวัญวันเด็ก คําขวัญวันเด็ก เป็นคําขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคําขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงครามดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชดํา […]

สรุปคำจำกัดความ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

สรุปคำจำกัดความ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส “เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของตน “เด็กกำพร้า” หมายความว่า เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้ “เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก” หมายความว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และได้รับความลำบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือกำลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ “เด็กพิการ” หมายความว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญาหรือจิตใจ ไม่ว่าความบกพร่องนั้นจะมีมาแต่กำเนิดหรือ เกิดขึ้นภายหลัง “เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด” หมายความว่า เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควรเด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนำไปในทางกระทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนำไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง “นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งกำลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภท สามัญศึกษา และอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน “นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซึ่งกำลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน “บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม […]

Loading...