วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

ค้นหา: เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปี 2565

01 เม.ย. 2022
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือที่เรียกกันเป็นภาษาสามัญว่า ตราคือสิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดง เกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จ ความชอบในราชการ ประเทศชาติ ศาสนา ประชาชน หรือส่วนพระองค์ นอกจากนั้น ยังหมายความรวมถึง เหรียญที่ระลึกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างในโอกาสต่างๆ เครื่องราชอิสริยาภรณ์