ครูเชียงรายดอทเน็ต

16/04/2021

ดาวน์โหลดแบบทดสอบอ่านเขียนสำหรับนักเรียน

การประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนครั้งนี้ ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ด้าน คือด้านการอ่านและด้านการเขียน

ครูเชียงรายดอทเน็ต

05/10/2019