เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ 2555 ครั้งที่ 62

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ 2555 ครั้งที่ 62

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) OBEC AWARDS เล่มที่ ๑ OBEC AWARDS เล่มที่ ๒ OBEC AWARDS เล่มที่ ๓   ที่มา : http://www.sillapa.net

Loading...