อ่านออก

ดาวน์โหลดหนังสือ ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้

“ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้: สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ” สถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดเป้าหมายที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ นักเรียน เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ เนื่องจากภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ทั้งในขณะที่อยู่ในระดับการศึกษา และในระดับที่ชับซ้อนขึ้นเมื่อเติบใหญ่ สามารถดูแลตนเอง มีอาชีพ และมีรายได้ เป็นนักคิด และเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็น หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และมีทักษะการสื่อสาร เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ดำเนินโครงการเร่งรัด พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ โดยประกาศนโยบาย ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเพื่อให้ การดำเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ขึ้น เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการ บริหารจัดการ ดำเนินการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง […]

สื่อวิดีทัศน์การอ่านออกเขียนได้

สื่อวิดีทัศน์การอ่านออกเขียนได้ 1. การแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามสไตล์สุโขทัย ๒ 2. การประกันคุณภาพการอ่านและเขียนภาษาไทย ด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 3. ๕ ประสานสู่การอ่านออกเขียนได้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 4. ห้องเรียนบริบาล เทป ๑ สพป.ระยอง เขต ๑ 5. ห้องเรียนบริบาล เทป ๒ สพป.ระยอง เขต ๒ 6. แบบสอบวัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy) สพป.สระแก้ว เขต ๑ 7. คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ 8. บันได ๔ ขั้นสู่ความสำเร็จการพัฒนาการอ่านการเขียน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 9. การนิเทศแบบร่วมทำงานกับครูในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ […]

แจกหนังสือ Roadmap การพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี

แจกหนังสือ Roadmapการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ( Bbl Brain-based Learning Thailand)  “กุญแจ 5 ดอกตามแนวคิด BBL ”  มีอะไรบ้าง? ทำไปทำไม? ทำไมต้องทำสนาม? ทำไมต้องทาสีห้องเรียน? ทำกันทำไม? ทำไปทำไม?

Loading...