อาหาร

ความต้องการสารอาหารของเด็กวัยเรียน

ความต้องการสารอาหารของเด็กวัยเรียนเด็ก อายุ3ปี-18ปี ซึ่งเป็นช่วงกำลังจะเข้าสู่วัยเรียนและวัยรุ่น ร่างกายมีการเจริญเติบโตทั้งความสูงและขนาดของร่างกาย การส่งเสริมจัดการให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมในช่วงนี้นับเป็นโอกาสสุดท้ายที่เด็กจะสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย สภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเรียน วัยรุ่น จะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ปัญหาที่เกิดกับเด็กในวัยนี้มีทั้งขาดสารอาหารและได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินไป การขาดสารอาหารในวัยนี้ มักจะขาดสารโปรตีน พลังงานธาตุเหล็ก แคลเซียม และไอโอดีน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เจริญเติบโตช้า เจ็บปวยบ่อย ความสามารถในการเรียนรู้ต่ำ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือ ได้สารอาหารบางชนิดมากเกินไปโดยเถพาะแป็ง น้ำตาล และไขมัน เราจึงพบเด็กอ้วนมากขึ้น ดังนั้นจึงควสงสริมให้เต็กวัยรุ่นได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเพื่อการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดีของเด็ก และในระยะยาวยังเป็นการช่วยป้องกันโรคภาวะไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคกระดูกพรุน ฯลฯ ปริมาณและสัดส่วนเพียงพอเหมาะสมตามวัย  เด็กในวัยนี้ต้องได้อาหารในปริมาณที่เพียงพอที่ควรได้รับใน 1 วัน เพื่อการเจริญเติบโต เด็กอายุ 3-5 ปี ซึ่งต้องการประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณที่แนะนาใน 1 วัน ตามธงโภชนาการ  เงินอาหารกลางวัน ที่มา : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกศึกษาเพิ่มเติม คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คู่มือการปฏิบัติ […]

เงินอาหารกลางวัน

เงินอาหารกลางวัน ตามพระราชบัญญัติกำหนดเเผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 30 เงินอาหารกลางวัน ตามพระราชบัญญัติกำหนดเเผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 30 (1) กำหนดให้คำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐดำเนินการอยู่ ให้เก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเพื่อโครง การอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จึงได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการโคยเริ่มถ่ายโอน ในปีงบประมาณ 2544 โดยกรมการปกครองเป็นผู้โอนเงินให้กับองค์กรปกกรองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรและโอนเงินให้กับสถานศึกมา เพื่อให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเอง โดยสามารถดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้ กรณีที่ 1 การจ้างเหมาทำอาหาร 1) จ้างเหมาทำอาหาร ต้องดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท สามารถดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา หากสถานศึกษาดำเนินการจัดจ้างราคาเกิน 100,000 บาท ต้องดำเนินการโดยวิธีสอบราคา หรือประกวดราคา 2) กรณีจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร คือ สถานศึกษาจัดซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารแต่จ้างบุกคลภายนอกเป็นผู้ประกอบอาหาร กรณีที่ 2 การชื้อวัตดิบมาประกอบอาหาร สถานศึกษาสามารถยืมเงินจากโครงการอาหารกลางวันเพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าอาหารสด อาหารแห้ง โดยวิธีการดำเนินการดังนี้ 2.1) เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันเป็นผู้ทำสัญญายืมเงินยื่นต่อเจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติเงินยืม 2.2) สัญญายืมเงินไม่เกิน […]

คําพิจารณาอาหาร

การท่อง คําพิจารณาอาหาร ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารเพื่อให้เราได้มีสติกับการรับประทานอาหาร นึกถึงบุญคุณของอาหาร ที่เราได้รับประทาน ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า หลายคนเหนื่อยยาก ลำบากหนักหนา สงสารบรรดา คนยากคนจนในโลกนี้ ยังมีคนจน ที่จนยากแสนลำบาก อัตคัตและขัดสนอย่ากินทิ้งขว้างตามใจตนสงสารคนอื่นที่ไม่มีกินพุทธบุตร ซึ้งในใจน้ำใจจะรับประทานอาหารโดยมีกติกาว่า ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณที่ท่านกรุณา เมตตาทำอาหารมาให้เราชาว…(ระบุ)…ซาบซึ้งน้ำใจตั้งแต่นี้ต่อไป จะทำความดีตอบแทน… ขอบคุณ ครับ/ค่ะ

Loading...