องค์ประกอบของการสื่อสาร

องค์ประกอบของการสื่อสาร

องค์ประกอบของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร  ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่ 1. ฝ่ายที่ส่งเรื่องไป        เรียกว่า ผู้ส่งสาร (Sender) 2. เรื่องที่ส่งไป             เรียกว่า สาร (Message) 3. ตัวกลางที่นำเรื่องไป   เรียกว่า  สื่อ (media)  หรือ ช่องทาง (Channel) 4. ฝ่ายที่รับเรื่อง           เรียกว่า ผู้รับสาร (Response) 5. การรับรู้                  เรียกว่า  ปฏิกิริยาตอบสนอง  (Receiver) ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมี 2 ประเภท ได้แก่ […]

Loading...