หลักสูตร

การบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่น

ความสำคัญของการจัดทำหลักสูตรระดับท้องถิ่น             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ระบุไว้ว่า รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม    จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ   ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม   สร้างเสริมความรู้  และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง   เกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย  ในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ   เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาประเทศ   พัฒนาวิชาชีพครู และ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พุทธศักราช  2542   และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 7 ระบุว่า  กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่ เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์    มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  […]

ข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ล่าสุด

ข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร นี้มีทั้งหมด 20 ข้อ ซึ่งแอดมินได้สรุปมาจากหัวข้อด้านล่างนี้เลยครับผม เน้นๆ 20 ข้อ พร้อมเฉลย หลายท่านอาจบอกว่าทำไมน้อยจังแค่ 20 ข้อ แต่แอดมินคิดว่า 20 นี้ทรงคุณภาพครับผม อิอิ ไม่มากมาย แต่เน้นๆ เนื้อๆ เนื้อหาที่นำมาแต่งข้อสอบ มีดัง 1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 2. ความหมายของหลักสูตร 3. การพัฒนาหลักสูตร 4. กระบวนการการพัฒนาหลักสูตร 5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 1. หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ทั้งปวงชนที่จัดให้ผู้เรียนได้รับ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่พึ่งปรารถนาทั้งพฤติกรรมความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมต่างๆ จากข้อความข้างต้นมีความหมายตรงกับหัวข้อใด ก. ความหมายของหลักสูตร ข. การพัฒนาหลักสูตร ค. ประเภทของหลักสูตร ง. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 2. […]

Power Point ประกอบการประชุม หลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 2560

Power Point ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวันที่ 26 ม.ค. 61 ท่านสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ดาวน์โหลด https://1drv.ms/f/s!AktJHqBU9YaIgjr8fMfkqmSiFzRZ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

แจกแนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ใหม่ล่าสุด 50 ข้อ

แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ใหม่ล่าสุด 50 ข้อ 1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของหลักสูตรได้ถูกต้อง ก. ความรู้ ทักษะ กระบวนการที่จัดให้ผู้เรียน ข. ความรู้ทั้งมวลที่จัดให้ผู้เรียน ค. ประสบการณ์ทั้งมวลที่จัดให้ผู้เรียน ง. ประสบการณ์จากครูผู้สอนที่ถ่ายทอดให้ผู้เรียน 2. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรคือ ก. การนำหลักสูตรไปใช้ ข. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ค. กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ง. การกำหนดเนื้อหาและประสบการณ์เรียนรู้ 3. บุคคลในข้อใดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร ก. ผู้บริหาร ข. ครู ค. ชุมชน ง. ถูกทุกข้อ 4. ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตรคือ ก. การนำหลักสูตรไปใช้ ข. กำหนดจุดมุ่งหมาย ค. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ง. ประเมินหลักสูตร 5. เน้นครูเป็นศูนย์กลาง เน้นสอนแบบบรรยาย วิชาที่เน้นคือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ก. สารัตถนิยม(Essentialism) […]

ข้อสอบครูผู้ช่วยปี 2560 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 20 ข้อ

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของหลักสูตรได้ถูกต้อง ก. ความรู้ ทักษะ กระบวนการที่จัดให้ผู้เรียน ข. ความรู้ทั้งมวลที่จัดให้ผู้เรียน ค. ประสบการณ์ทั้งมวลที่จัดให้ผู้เรียน ง. ประสบการณ์จากครูผู้สอนที่ถ่ายทอดให้ผู้เรียน 2. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรคือ ก. การนำหลักสูตรไปใช้ ข. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ค. กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ง. การกำหนดเนื้อหาและประสบการณ์เรียนรู้ 3. บุคคลในข้อใดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร ก. ผู้บริหาร ข. ครู ค. ชุมชน ง. ถูกทุกข้อ 4. ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตรคือ ก. การนำหลักสูตรไปใช้ ข. กำหนดจุดมุ่งหมาย ค. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ง. ประเมินหลักสูตร 5. เน้นครูเป็นศูนย์กลาง เน้นสอนแบบบรรยาย วิชาที่เน้นคือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ก. สารัตถนิยม(Essentialism) ข. นิรันตรนิยม (Perenialism) […]

แจกแนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)

แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51) 1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดมุ่งหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด ก. เพื่อเน้นการปฏิบัติตามสภาพจริง ข. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ค. เพื่อตัดสินผลการเรียน ง. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้ตัวชี้วัดใดเป็นเป้าหมาย ก. ตัวชี้วัดชั้นปี ข. ตัวชี้วัดช่วงชั้น ค. ตัวชี้วัดช่วงชั้นปี ง. ตัวชี้วัดชั้นปีช่วงชั้น 3. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก. ความสามารถในการสื่อสาร ข. ความสามารถในการคิด ค. ความสามารถในการใช้ชีวิต ง. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ก. โครงสร้างเวลาเรียน ข. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน […]

แจกฟรี e-book สรุปหลักสูตรแกนกลาง51

สวัสดีครับผมหลังจากที่ผมได้โพสไปที่แฟนเพจว่าจะทำสรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้ทุกท่านที่กำลังจะสอบครูผู้ช่วยและผู้ที่กำลังศึกษา ได้ดาวน์โหลดเอาไปอ่านกัน

ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรฯ

วันนี้ครูเชียงรายมีโอกาศได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์หลักสูตร ครับผม ตามที่น้องๆแนะนำมาว่าอยากจะได้มาศึกษา และค้นไปค้นมาก็ไปเจอ นิยามคำศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดทำโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ก็เลยนำมาฝากคุณครูทุกท่านครับผม สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปอ่านไปศึกษากันได้ครับผม ดาวน์โหลดที่นี่ >> นิยามคำศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของไฟล์และ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยครับผม

ประเภทของหลักสูตร

1. หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาหรือแบบรายวิชา ( The Subject Curriculum) หลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา 2. หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชา ( Correlated Curriculum) เป็นหลักสูตรที่นำเนื้อหาต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจัดไว้ด้วยกัน 3. หลักสูตรแบบหมวดวิชาหรือสหสัมพันธ์ (The Broard Field Curriculum) จุดมุ่งหมาย ผสมผสานเนื้อหาวิชา เช่น หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2503 4. หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ (The Activities And Experience Curriculum) เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรแบบรายวิชาที่ไม่คำนึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 5. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม (The Social Process And Life Function Curriculum)  หลักสูตรนี้จะยึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเป็นหลัก 6. หลักสูตรแกนกลาง (The Core Curriculum) หลักสูตรแบบนี้จะกำหนดวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นศูนย์กลาง 7. หลักสูตรแบบเอกัตภาพ (The Individual Curriculum) จัดเนื้อหาตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล แนวคิดจาดปรัชญา อัตถิภาวนานิยม 8. หลักสูตรบูรณาการ […]

หลักสูตร

หลักสูตรถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเยาวชนไทยในอนาคตควรเป็นพลเมืองอย่างไรที่สังคมไทยต้องการ และสามารถดำเนินชีวิตของตนได้อย่างมีความสุข

Loading...