หลักสูตรแกนกลาง

นิยามศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งพัฒนามาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขจุดที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สำหรับพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อการแข่งขันในเวทีโลก อย่างไรก็ตามคำศัพท์และคำอธิบายต่าง ๆ ในเอกสารหลักสูตรบางคำเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและความสับสน และเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ ทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ดาวน์โหลดเอกสาร : นิยามศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551

ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้สมรรถนะ สำคัญของผู้เรียนเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีด ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก นอกเหนือจากคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนั้นการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนจึงเป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยในหลักสูตรฯได้กำหนดสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนไว้ 5 สมรรถนะได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรฯของครูผู้สอนในระดับสถานศึกษา จึงได้พัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนเพื่อใช้ในระดับสถานศึกษาในแต่ละระดับช่วงชั้น ได้แก่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีรูปแบบการประเมินที่หลากหลายวิธีการ โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเช่น ให้ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง และเพื่อนประเมินผู้เรียน เป็นต้น ดังนั้น สำนักทดสอบทางการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยคู่มือและเครื่องมือในการประเมินที่ได้พัฒนาขึ้นจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินและพัฒนา คุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับชั้นต่อไป ดาวน์โหลด คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลิ้งสำรองครับ ต้องขอขอบพระคุณ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มา ณ ที่นี้ด้วยครับผม […]

ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรฯ

วันนี้ครูเชียงรายมีโอกาศได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์หลักสูตร ครับผม ตามที่น้องๆแนะนำมาว่าอยากจะได้มาศึกษา และค้นไปค้นมาก็ไปเจอ นิยามคำศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดทำโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ก็เลยนำมาฝากคุณครูทุกท่านครับผม สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปอ่านไปศึกษากันได้ครับผม ดาวน์โหลดที่นี่ >> นิยามคำศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของไฟล์และ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยครับผม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประกอบไปด้วย 1. วิสัยทัศน์ 2. หลักการ 3. จุดหมาย 4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6. มาตรฐานการเรียนรู้ 7. ตัวชี้วัด 8. สาระการเรียนรู้แบะมาตราฐานการเรียนรู้ 9. กิจกรรรมพัฒนาผู้เรียน 10. ระดับการศึกษา 11. การจัดเวลาเรียน 12. โครงสร้างเวลาเรียน 13. การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 14. การจัดการเรียนรู้ 15. สื่อการเรียนรู้ 16. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 17. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 18. เอกสารหลักฐานการศึกษา 19. การเทียบโอนผลการเรียน 20. การบริหารจัดการหลักสูตร  

Loading...