หลักสูตรท้องถิ่น

การบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่น

ความสำคัญของการจัดทำหลักสูตรระดับท้องถิ่น             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ระบุไว้ว่า รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม    จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ   ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม   สร้างเสริมความรู้  และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง   เกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย  ในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ   เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาประเทศ   พัฒนาวิชาชีพครู และ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พุทธศักราช  2542   และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 7 ระบุว่า  กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่ เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์    มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  […]

การจัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

การจัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หมายถึง รายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเนื้อหา องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพอิสระ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ตลอดจนสภาพปัญหาและสิ่งที่ควรได้รับการถ่ายทอดพัฒนา ในชุมชนและสังคมนั้น ๆ ที่สถานศึกษากําหนด การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งมีแนวทางในการจัดทําสาระท้องถิ่น ดังนี้ 1. ศึกษากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดไว้ 2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อทราบจุดเน้นหรือประเด็นปัญหาสําคัญที่โรงเรียน ให้ความสําคัญหรือกําหนดเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน 3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและนักเรียน เพื่อนํามาเป็นข้อมูล ในการจัดทําสาระท้องถิ่น 4. ดําเนินการจัดทําสาระท้องถิ่นในลักษณะ ✿ จัดทําเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ✿ ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมเสริม หรือบูรณาการ

Loading...