หนังสือราชการ

ขนาดและรูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ

ขนาดและรูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ ให้ตั้งขนาดตราครุฑกว้าง 1.5 เซนติเมตร และ สูง1.5 เซนติเมตร ขนาดของครุฑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำหนดขนาดของครุฑไว้ 2 ขนาด คือ หนังสือภายนอก กำหนดขนาดครุฑไว้ 3 เซนติเมตร และหนังสือภายใน และบันทึกข้อความขนาดครุฑไว้ 1.5 เซนติเมตร ดังภาพด้านล่าง ข้อควรระวัง ขนาดครุฑจะต้องรักษามาตรฐานไว้ตามกำหนด ไม่ให้เล็กหรือใหญ่ ผอมหรืออ้วน จนเกินไป รูปลักษณะของครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการต้องใช้ใหถู้กต้องตามแบบซึ่งรูปลักษณะ ของครุฑที่ใช้โดยทั่วไปนั้นนิยมใช้ครุฑ 3 รูปแบบดังภาพต่อไปนี้ อ้างอิง : การจัดทำกระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกข้อความ อ้างอิง : ดาวน์โหลดตราครุฑ ใส่เอกสารราชการไทย

หลักการเขียนหนังสือราชการ

 หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ 1. เขียนให้ถูกต้อง 2. เขียนให้ชัดเจน 3. เขียนให้รัดกุม 4. เขียนให้กะทัดรัด 5. เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ การเขียนให้ถูกต้อง 1.ถูกแบบ 2. ถูกเนื้อหา 3. ถูกหลักภาษา 4. ถูกความนิยม 5. ถูกใจผู้ลงนาม เขียนให้ถูกแบบ คือ การจัดทำหนังสือให้ถูกรูปแบบและโครงสร้างของหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ก่อนจะเขียนหนังสือติดต่อราชการจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะใช้หนังสือแบบใดสำหรับติดต่อราชการ เช่น – รูปแบบและโครงสร้างหนังสือภายนอก – รูปแบบและโครงสร้างหนังสือภายในรูปแบบ – รูปแบบและโครงสร้างหนังสือประทับตรา การเขียนให้ถูกเนื้อหา เนื้อหาหรือข้อความของหนังสือราชการทั่วไปควรประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ดังนี้ 1. ส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้มีหนังสือไป 2. ส่วนความประสงค์ที่ทำให้มีหนังสือไป 3. ส่วนสรุปความ ดาวน์โหลด คู่มือเขียนหนังสือราชการ

สรุปหลักการเขียนหนังสือราชการ

สรุปหลักการเขียนหนังสือราชการ คําว่า “หนังสือราชการ” ตามระเบียบงานสารบรรณ คือ เอกสารที่ทําขึ้นเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งมีด้วยกัน 6 ชนิด ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

Loading...