สิ่งของ

ความหมายของ ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ  โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรที่มีค่าต่อหน่วย หรือต่อชุด เกินกว่า 5,000 บาท และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย  ดังต่อไปนี้

Loading...