สังคมวิทยา

สังคมวิทยากับการศึกษา Sociology of Education

สังคมวิทยากับการศึกษา Sociology of Education ความหมาย มีผู้ให้ความหมายของสังคมวิทยาการศึกษาไว้หลายท่าน ดังนี้ Francis J. Brown ให้ความหมายว่า สังคมวิทยาการศึกษา หมายถึง การศึกษาเรื่องของการกระทำระหว่างปัจเจกชนกับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่ บุคคลอื่นๆกลุ่มสังคมต่างๆและแบบแผนพฤติกรรมในสังคม สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการประมวลเอาทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมวิทยาและการศึกษาเข้ามด้วยกันเป็นวิชาใหม่ โดยนำหลักการทางสังคมวิทยาไปปรับใช้กับกระบวนการทุกอย่างของการศึกษา เช่น จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรม ระเบียบ วิธีการเรียน การสอน และการวัดผล ประเมินผล A.H. Halsey ให้ความหมายว่า สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการประยุกต์หลังการทางสังคมวิทยาเข้าด้วยกับการศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับการบริบททางสังคม มีการวิเคราะห์กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับสังคมภายนอก และนำเอาหลักการทางสังคมวิทยาไปปรับใช้กับกระบวนการทุกอย่างของการจัดกระบวนการเรียนการสอน ความเป็นมาของสังคมวิทยาการศึกษา สังคมวิทยาการศึกษา เริ่มขึ้นในสังคมตะวันตก Robert James Parelius และ Ann Parker Parelius (1987 : 1-2) สรุปความเป็นมาของสังคมวิทยาการศึกษาในสหรัฐอเมริกาว่า การศึกษาในแง่ของสังคมวิทยาเริ่มเป็นที่สนใจของนักสังคมวิทยาและนักการศึกษาเมื่อปลายคริสศตวรรษที่ 19 และต้นคริสศตวรรษที่ 20 โดยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่เห็นว่าสติปัญญาสามารถทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่มีคุณค่า ผู้นำทางสังคมวิทยาในช่วงนี้ […]

Loading...