สอบ

ตัวอย่าง เอกสารรายงานประวัติและผลงาน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16)

จากคลิปวีดีโอ ตัวอย่าง เอกสารรายงานประวัติและผลงาน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16) แบบรายงานประวัติและผลงานย้อนหลัง 3 ปี ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อ เพื่อประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ x ปี พ.ศ. xxxx สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต x ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารรายงานประวัติและผลงาน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16)

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๓ ลงวันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖๐ (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) ภาค ก ความรู้ความสามารถ ประวัติ ประสบการณ์ทางการบริหาร และผลงาน (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ๑. สอบข้อเขียน แบบปรนัย (คะแนน ๕๐ คะแนน) ดังนี้ ๑.๑ วิชาความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนน ๒๕ คะแนน) ประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ […]

การปฏิบัติตนในการสอบครูผู้ช่วย

การปฏิบัติตนในการสอบครูผู้ช่วย 1.  ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 1.1  การตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  ได้แก่  ดินสอ 2 B  ยางลบ  กบหรือมีดเหลาดินสอ  และบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน  ให้เรียบร้อยก่อนไปสนามสอบ 1.2  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  เช่น  สุภาพสตรีควรสวมเสื้อ  กระโปรงที่สุภาพ  รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  นอกจากนี้  ไม่ควรสวมเสื้อยืด  กางเกงยีนส์  เป็นต้น 1.3  ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที 1.4  สำรวจชื่อและห้องสอบของตนเอง  จากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบ  และรออยู่ในบริเวณนั้น 1.5  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับห้องสอบ 1.6  หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจำสนามสอบ 1.7  หากทำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบหาย  ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ  เพื่อทำใบแทนบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน 2.  ก่อนเวลาสอบ 2.1  กรรมการกำกับห้องสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 2.2  ห้ามนำตำรา  เอกสาร  หรือกระดาษ  และสิ่งพิมพ์อื่นใด  รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ใด […]

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ 1. ติดตามข่าวการสอบ  วันเวลาการรับสมัครสอบ  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน  การประกาศผลการสอบ  การเรียกบรรจุ  โดยติดต่อสอบถามด้วยตนเองทุกครั้งที่หน่วยสอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ควรเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบให้ครบถ้วน  และกรอกข้อความที่เกี่ยวข้องลงในใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน 3.  ก่อนวันสอบ  ควรเตรียมสถานที่พัก  และศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบ  และเมื่อถึงสนามสอบแล้วให้ตรวจดูแผนผังห้องสอบ  ที่นั่งสอบ  และอื่น ๆ 4.  ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน  และบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้  ได้แก่  บัตรปะจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวข้าราชการ  บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ  บัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล  บัตรประจำตัวพนักงานสุขาภิบาล  หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ  ไปในวันสอบทุกครั้ง  และในการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขันมาแสดงทุกครั้งด้วย 5.  หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-ที่อยู่  ให้แจ้งหน่วยสอบทุกครั้ง   อ้างอิงที่มา : คู่มือผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู กลุ่มงานสรรหาบุคคล   กองวิชาการบริหารงานบุคคลสำนักงาน ก.ค.   กระทรวงศึกษาธิการ   ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย

แนวทางการวางแผน การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินมีแนวทางการวางแผน การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย มาฝากครับผม สามารถเอาไปปรับใช้นำไปลองใช้ได้นะครับผม อ่านหนังสือเยอะๆครับผม ไม่ต้องเครียด สอบให้ได้ครับผม แอดมินเป็นกำลังใจให้ วันจันทร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น วันอังคาร กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ วันพุธ ความสามารถด้านตัวเลข ความสามารถด้านภาษาไทย ความสามารถด้านเหตุผล วันพฤหัสบดี วินัยและการรักษาวินัย มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร วันศุกร์ การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา วันเสาร์ อ่านวิชาเอกฯ วันอาทิตย์ พักสมอง

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ.

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สถานี ก.ค.ศ. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 โดยกำหนดให้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครคัดเลือกวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2560 (โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประเมินประวัติและผลงานวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2560 สอบข้อเขียนวันที่ 16 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 ธันวาคม 2560 และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. […]

ตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) แบบรายงานประวัติและผลงาน

ตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) แบบรายงานประวัติและผลงาน แบบรายงานประวัติและผลงานเพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัดสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 99 พฤศจิกายน 9999 สวัสดีครับผมวันนี้มีเพื่อน ส่งความมาทางแชตบอกว่าอยากจะให้ครูเชียงรายแนะนำการเขียนหรือการทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ซึ่งแอดมินก็เลยไปค้นไฟล์เก่าๆที่แอดเคยได้ทำไว้มาแจกให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังจะสอบ มาได้ดาวน์โหลดและนำไปปรับใช้กันครับผม   สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิ้งด้านล่างเลยครับผม 1. หน้าปก2. คำนำ3. สารบัญ4 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ภาคผนวก

การสอบ(บรรจุครูผู้ช่วย)ครั้งสุดท้าย

เรื่อง : การสอบ(บรรจุครูผู้ช่วย)ครั้งสุดท้าย (เขียนจากชีวิตจริงของแอดมินครูเชียงราย) เรื่องย่อ : เรื่องราวชีวิตของแอดมินเพจครูเชียงราย ล้มลุกคลุกคลานกว่าจะสอบบรรจุได้เป็นครูผู้ช่วย จากเด็กบ้านนอกที่เรียนหนังสือไม่เก่ง เรียนตามเพื่อนมาเรื่อยๆ ถูๆ ไถๆ จนจบปริญญาตรี สู่เส้นทางตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนเอกชน แล้วเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนรัฐ ชีวิตพลิกผลันอยากได้เงินเดือนเพิ่มเลย(เสือก)ไปลงเรียนต่อปริญญาโท กว่า 5 ปีเต็ม ถึงจะเรียนจบจนได้มาพบกับประกาศรับสมัครสอบตำแหน่งพนักงานราชการ และได้รับตำแหน่งพนักงานราชการ ที่โรงเรียนบ้านเกิด แต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของเขายังไม่เพียงเท่านี้ เป้าหมายสูงสุดของเขา คือการได้บรรจุเป็นข้าราชการครู สารบัญ ตอนที่ 1 เด็กบ้านนอก ตอนที่ 2 เรียนตามเพื่อน ตอนที่ 3 ชีวิตครูอัตราจ้าง ตอนที่ 4 ชีวิตพนักงานราชการ ตอนที่ 5 โอกาสครั้งแรก ตอนที่ 6 หมดไฟ ตอนที่ 7 ลาออก ตอนที่ 8 วางแผนลาออก ตอนที่ 9 เช็คตัวเอง ทำไมต้องเป็นครู ตอนที่ […]

วิธีอ่านหนังสือสอบให้จำได้ 90 %

วิธีอ่านหนังสือสอบให้จำได้ 90 % เทคนิค ” 1 เรื่อง 1 วัน 1 แผ่น ” (วิธีอ่านหนังสือสอบให้จำได้ 90 %) … เร่ิมต้นให้หาช่วงเวลาสำหรับอ่านหนังสือในแต่ละวันให้ได้ก่อน โดยเทคนิคนี้เราจะใช้เวลาประมาณ 90 นาทีต่อวัน ช่วงเวลาแนะนำ 04:00 – 05:30 น. หรือ 19:00-20:30 น. . เมื่อกำหนดเวลาที่จะอ่านได้แล้ว ในแต่ละวันให้เลือกเนื้อหาที่ต้องการทบทวนมา 1 เรื่อง ความยาวเนื้อหาประมาณ 1 – 5 หน้า . ก่อนจะอ่านให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมดังนี้ 1. กระดาษ A4 เปล่า 1 แผ่น 2. ปากกาไฮไลท์ 3. ดินสอ หรือ ปากกา 4. สีไม้(ไม่มีไม่เป็นไร) . […]

กำหนดการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 – ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559 – รับสมัคร วันที่ 4 – 10 เมษายน 2559 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 – สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 – สอบข้อเขียน ภาค ข วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 – สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 – ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 16 […]

ประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

ข่าวเด่นข่าวดังในช่วงนี้คงไม่พ้นเรื่อง ” การประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 “ ซึ่งหลายท่านก็ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเนื้อหาของประกาศก็มีคร่าวๆดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ ประกาศ เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศนี้ก็ได้มีหนังสือโดยแนบเรื่องมาด้วยอยู่สองเรื่องสำคัญได้แก่ 1. กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 ภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. สำหรับท่านไหนต้องการ ทราบรายละเอียดและอยากเห็นประกาศฉบับจริงจากเว็บต้นสังกัด สามารถคลิกที่ดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากลิ้งด้านล่างได้เลยครับผม ดาวน์โหลดไฟล์ ต้นฉบับ : ประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 […]

เทคนิคการสอบบรรจุครูผู้ช่วย

ช่วงนี้เป็นเทศกาลสอบบรรจุครูผู้ช่วย ผมในฐานะคนอยากสอบ(แต่อาจจะไม่ได้สอบ ๕๕๕) ก็จะมาขอแบ่งปันเทคนิคในการเตรียมตัวสอบของผม มาให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้กันครับผม ในการสอบนั้น เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย ก็จะอ่านจาก สิ่งที่ยากไปหาสิ่งที่ง่ายครับผม ผมไม่เน้นความจำเท่าไหร่ เพราะว่าข้อสอบระดับนี้แล้ว ใครจะที่เป็นครูเราต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ครับว่ากันแล้วก็มาเริ่มเลยครับผม ขั้นตอนแรกผมจะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก็จะเป็น วิชาการศึกษา ก่อนครับ เพราะผมคิดว่ามันยาก(ในความคิดเห็นส่วนตัวของผม)ในการสอบครูผู้ช่วย เก็บรายละเอียดในเรื่องของ วิชาการศึกษา ให้หมด สรุปย่อลงในสมุด แล้วเดียวก็นำไปอ่านเพื่อบันทึกเสียงเอาไว้ฟังในมือถือ หรือไรท์ลงแผ่นเอาไปเปิดฟังในรถ ต่อมาก็หัวข้อ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู วิชานี้ผมชอบอ่านกลางคืนครับ เพราะมันเงียบและต้องใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์มากๆ แยกแยะให้หมดในเรื่องของ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู เมื่ออ่านทำความเข้าใจ ทบทวนอะไรหมดแล้วก็สรุปลงในสมุดเหมือนเดิมครับแล้วเตรียมไรท์เสียงที่เราอ่านสรุปลงใน CD ส่วนวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วิชานี้ต้องมีความจำเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยเพราะว่ามีหลักเกณฑ์หลายอย่างที่ต้องประพฤติและการปฏิบัติตาม อยู่ครับ เหมือนเดิมครับ สรุปลงในสมุด เหมือนเดิมครับแล้วเตรียมไรท์เสียงที่เราอ่านสรุปลงใน CD ส่วนเรื่องของความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปให้ท่านที่เตรียมสอบครู อ่านศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องของสังคม เศษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน กฏหมายและนโยบายของรัฐบาล วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และที่ขาดไม่ได้ก็คือ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เข้าเว็บไซต์ไปหาข้อมูลเยอะๆครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นวิชาเอกก็นำความเก่าที่เราได้เรียนมาฝึกทำแบบฝึกหัดและทบทวนหัวใจหลักสำคัญๆของวิชาเอกของเราครับผม จะเห็นได้ว่าเมื่ออ่านหรือทบทวนสรุปบันทึกลงในสมุดแล้วผมจะอัดเสียงเพื่อนำไปฟังในเวลาว่าง […]

สพป.ชร 2 รับสมัครสอบแข่งขัน”ครูผู้ช่วย” ปี 2556

สพป.เชียงราย เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ปี 2556 จำนวน 12 วิชาเอก 12 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พลศึกษา ประถมศึกษา ปฐมวัยศึกษา ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา เกษตรกรรม รับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-5 พ.ค.2556 นี้. เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านร่องศาลา หมู่ 3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สพป.ชร 2 โทรศัพท์ 0-5372-9110 ต่อ 103 , 180 สพป.ชร 2 โทรสาร 0-5372-9651 รายละเอียดประกาศรับสมัคร http://203.172.131.99/web53/content.php?id=1459 เว็บไซต์ […]

สอบครูผู้ช่วย 2556

  กำหนดการ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไปที่รัฐมนตรีว่าการศธ.ให้ความเห็นชอบ มีดังนี้ รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 สอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 สอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 23 มิถุนายน 2556 สอบภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยให้ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556   *** อัตราว่าง 666 อัตรา ใน 83 เขตพื้นที่การศึกษา *** […]

Loading...