สมการและการแก้สมการ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สมการและการแก้สมการ

ชื่อเรื่อง    :    การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านวังวิทยา ผู้ศึกษา    :    เจริญ  พุ่มกุมาร กลุ่มสาระการเรียนรู้   :  คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา :  2556

Loading...