สพฐ.

ความหมายของ ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยอักษรย่อ สพฐ. ล้อมรอบด้วยลายบัวผูกเป็นวงรีบนพื้นสีเขียว ภายใต้รูปเสมา ธรรมจักร หมายถึง หน่วยราชการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ เบื้องล่างเป็นแถบชื่อเต็มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อักษรทอง และขลิบข้างแถบทองพื้นเขียวอันเป็นสีประจำกระทรวงศึกษาธิการ สีลายของบัวดอกขาวปลายกลีบชมพูใบเขียวบนพื้นสีส้ม ดอกบัว หมายถึง ความเจริญทางพุทธิปัญญาและความงอกงามทางการศึกษา อันหมายถึงสีประจำวันพฤหัส ซึ่งโบราณถือว่าเป็นวันครู ผู้ประสิทธิ์วิทยาการให้แก่ศิษย์ ทั้งเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาให้ถูกต้องและมีคุณธรรม ทั้งหมดที่เป็นสีทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านการศึกษายังผลของการศึกษานั้น สู่การมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม ในการพัฒนาประเทศให้เจริญ

อบรม OBECLMS วันที่ 2

วันนี้ผมมีโอกาศได้เข้ามาร่วมอบรมการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning) โดยใช้ OBECLMS สทร. สพฐ. ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 2 วันแรกของการอบรมผ่านไปด้วยดีผมสามารถติดตั้งโปรแกรม Appserv และสคลิป OBECLMS ได้อย่างง่ายดาย วันนี้วันที่ 2 วิทยากร สาธิตวิธีการจัดการสมาชิกและการจัดการข่าว เป็นระบบที่สำคัญอีกอย่างของเว็บไซต์ ผมหวังว่าผมจะรู้แจ้งเห็นจริง เข้าถึงระบบ OBECLMS อย่างลึกซึ้งและนำไปใช้ประโยชน์ต่อนักเรียนและครู รวมถึงโรงเรียนต่อไป ผมหวังว่าผมจะมีโอกาศขยายความรู้ต่อให้กับคุณครูและนักเรียนหรือโรงเรียนต่างๆที่สนใจ เพื่อการศึกษาไทย ต่อไป 

ครูเชียงราย มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรม e-Learning สทร. สพฐ.

สวัสดีครับผมหลังจากที่ สทร. สพฐ. รับสมัครครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. เข้าอบรมการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning) โดยใช้ OBECLMS สทร. สพฐ. ซึ่งงานนี้ผมก็ได้สมัครเข้าร่วมการอบรมด้วย ผลปรากฏว่าผมได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2557 ลิ้งประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning) โดยใช้ OBECLMS รุ่นที่ 1

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา สพฐ.

ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ของสพฐ. •ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC •ฐานข้อมูลครูและบุคลากร •ฐานข้อมูลโรงเรียน •ฐานข้อมูลผู้จบการศึกษาออนไลน์ •ข้อมูลสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียนบนเว็บไซต์ •ข้อมูลครุภัณฑ์ทางการศึกษารายโรงเรียน •ข้อมูลตัวชี้วัดทางการศึกษา (EFA) •การนำเสนอผ่านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) อ้างอิง : powerpoint DMC 56 (อ.เสริมสุข)   นโยบายในการจัดทำข้อมูลของ สพฐ. วางแผนการจัดเก็บข้อมูล ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและไม่เพิ่มภาระงาน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมสนับสนุนระบบ Hardware ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ Software ให้มีประสิทธิภาพ อ้างอิง : การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งระบบ ต่าง ๆ จะสามารถช่วยให้การทำงานของบุคลากรด้านข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เข้าใจหลักการของระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้สรุประบบที่สำคัญ ๆ ที่หน่วยงานในสังกัดใช้ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้ โปรแกรม M-OBEC M-OBEC เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน และครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนบันทึกข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเองได้ โปรแกรม B-OBEC B-OBEC เป็นโปรแกรม ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ ที่ www.bopp-obec.info ระบบ Data Management Center ระบบ Data Management Center ใช้เพื่อการบริหารจัดการและเก็บข้อมูลนักเรียนรายคน 2 ภาคเรียน และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการ ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนรายคนของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเองได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจะได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบ real time ในเร็วๆนี้ โปรแกรม OBEC56 […]

เพลง สพฐ. (OBEC)

เพลง สพฐ. (OBEC) เรียบเรียง : โกมล บุญเพียรผล คำร้อง/ทำนอง : สุรัตน์ สุขเสวี O : Organic B : Benevolence E : Eagerness C : Compliance เมื่อชีวิตจะเดินทางไกล คิดจะทำอะไรดี ๆ ก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญ • เกียรติยศของ สพฐ. ใช้เวลาสั่งสมมานาน อุดมการณ์คือสิ่งที่ฉันยึดมั่นไว้ในใจ (ซ้ำ) * จะ (ต้อง) มีชีวิต ทำสิ่งสร้างสรรค์ ก้าวตามให้ทัน โลกที่เปลี่ยนไป มีไมตรีจิตที่มุ่งหมาย จะเป็นมิตรแท้พึ่งได้ของทุกคน จะค้นหา ในสิ่งที่ฝัน ศรัทธามุ่งมั่น ขยัน และอดทน คุณธรรมหลักการเหตุผล ประกาศตัวตนที่ฉันภาคภูมิใจ (อุดมการณ์ O.B.E.C. ประกาศศักดิ์ศรี สพฐ. เลื่องลือไกล) อยากจะเติมเต็มภูมิปัญญาพัฒนาเยาวชนของไทย ให้เด็กไทยมีการศึกษาก้าวไกลสู่สากล […]

สพฐ. รับสมัครครูหรือบุคลากรเข้าร่วมอบรม การจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน

เรียน: ผู้สนใจ เรื่อง: รับสมัครครูหรือบุคลากรในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version ๓.๒ รายละเอียด สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เปิดรับสมัครครูหรือบุคลากรในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version ๓.๒ จำนวน 2 รุ่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  : โครงการและใบสมัคร ที่มา : http://www.obec.go.th/documents/30967

Loading...