ศาสนาและวัฒนธรรม

เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน

บทคัดย่อ  ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ศึกษา         อินทนง   จันตา กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555 

Loading...