วินัย

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  โดยไม่บกพร่องหรือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพ มีดังนี้ 1. การมีวินัยและการพัฒนาตนเอง  หมายถึง  การมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ 2. การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  หมายถึง  การรัก  ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 3. การแสดงความเอื้ออาทร  หมายถึง  การรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  ให้กำลังใจแก่ศิษย์  และ / หรือ ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 4. การส่งเสริมการเรียนรู้  หมายถึง  การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์  และ / หรือ  ผู้รับบริการ  บทบาทหน้าที่อย่างเต็ม  ความสามารถ  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 5. การเป็นแบบอย่าง  หมายถึง  การประพฤติ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งกาย  วาจาและจิตใจ 6. การช่วยเหลือเกื้อกูล  หมายถึง  […]

รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัยผู้รายงาน นางสาวราตรี อินทร์ลีปีที่ศึกษา 2561 บทคัดย่อ รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กนักเรียน ชาย-หญิง อายุ34ปี ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยวาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป้งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬจำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย และแบบประเมินพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1)ร้อยละ (%) 2)ค่าเฉลี่ย (X) 3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4) หาประสิทธิภาพของการใช้แบบฝึก เปรียบเทียบ E/E2 กับเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และ 5) ค่าการทดสอบที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย เปรียบทียบ E/ กับเกณฑ์ 80/80ที่ตั้งไว้ […]

การรายงาน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรายงาน ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. การมีวินัย : เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีวินัย โดยรักษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงที่กำหนดไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่นในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น มีความสุข โดยอาศัยการฝึกอบรมให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุมตนเอง การปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินัย 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี : ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักความพอเพียง ประหยัดคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม : ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติด เป็นผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการได้ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนที่เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ มีการดำรงชีวิตที่ประหยัด มัธยัสถ์ อดออม เป็นที่ปรากฏ 4. […]

วินัยและการรักษาวินัยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบัติและห้ามปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

สถานี ก.ค.ศ. วินัยและการรักษาวินัยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบัติและห้ามปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. มีเรื่องสำคัญมานำเสนอซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้บัญญัติไว้ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาพึงปฏิบัติและห้ามปฏิบัติโดยจะขอนำเสนอจำนวน 2 มาตราในเบื้องตัน อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทุกท่านจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด วินัยมีลักษณะเป็นข้อบัญญัติ เพื่อควบคุมและส่งเสริมให้ข้าราชการอยู่ในกรอบ แห่งความประพฤติอันดีงาม ระเบียบวินัยโดยทั่วไปมีไว้เพื่อให้บุคคลในสังคมปฏิบัติร่วมกัน ในทิศทางและแนวทางเดียวกันเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ สันติ เคารพในสิทธิ และหน้าที่ของกันและกัน วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหมายถึง ข้อบัญญัติที่กำหนดเป็น ข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามหมวด 6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา82ถึงมาตรา97 ซึ่งอาจแยกได้ดังนี้ มาตรา 82 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติ เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ มาตรานี้กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เป็นข้อห้ามและถือปฏิบัติในเรื่องวินัยอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ทั้งใน และนอกเวลาราชการแต่ทั้งนี้การกระทำผิดวินัยตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นความผิด ที่ได้ทำในขณะที่มีสถานภาพเป็นข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่หากผู้ใดได้กระทำ ความผิดก่อนมีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือก่อนบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย่อมไม่อาจถือเป็นความผิดวินัยและนำมาสั่งลงโทษ ทางวินัยได้ แต่อาจจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปในการรับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ หากเข้าเหตุตามที่กฎหมายกำหนด และหากปรากฏภายหลัง เข้ารับราชการก็อาจต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยพลัน พราะเหตุขาดคุณสมบัติได้ มาตรา 83 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข […]

แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถานี ก.ค.ศ. แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานี ก.ค.ศ. แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน วันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. มีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านควรได้รับทราบเกี่ยวกับ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ค.ศ. และมติ ก.พ. ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการลงโทษทางวินัย เนื่องจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด หากมีการละเมิดก็อาจนำไปสู่การถูกลงโทษทางวินัยได้ สำหรับในเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาว่า เมื่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หน่วยงานทางปกครองก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี การกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องใดที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีย่อมถือว่า เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.89/2549) เรื่องการเสพสุรา มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว. 208/2496 ลงวันที่ 3 กันยายน 2496 ได้วางแนวทางการลงโทษไว้ว่า ข้าราชการผู้ใดเสพสุราในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ อาจเข้าลักษณะเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้ คือ – เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ – เมาสุราเสียราชการ – เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนี้ ได้มีแนวทางการพิจารณาของ ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ล […]

วินัยและการรักษาวินัย

วินัยและการรักษาวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                         เดิมที่ ข้าราชการครูได้อนุโลมใช้ข้อกำหนดด้านวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน จนกระทั่ง พ.ศ.2540 ได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540                    ซึ่งกำหนดให้ให้รัฐต้องจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ จึงบังเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นแม่บทที่ทำให้ต้องมีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่องวินัยและการรักษาวินัย ไม่ถูกแก้ไขไปด้วย ยังคงเนื้อหาสาระเดิม                         วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้อกำหนดพฤติกรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับที่กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทางราชการอย่าง     มีประสิทธิภาพ                         วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสำคัญเป็นอันมากในการบริหารงานด้านการศึกษา เพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความใกล้ชิดกับผู้เรียน หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีวินัย จะทำให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างไม่เต็มที่ อันจะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติในวันหน้า                         เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องวินัยและการรักษาวินัย จะช่วยให้หน่วยงานทางการศึกษา ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษา ตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเองก็มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีความภาคภูมิใจในอาชีพ มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่ราชการ ในที่สุดผู้เรียนก็จะได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์สมเจตนารมณ์ของรัฐ                         […]

การดำเนินการทางวินัย

สวัสดีครับผม วันนี้แอดมินมีเรื่องความรู้ของการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูมาฝากครับผม ซึ่งอยู่ในหมวดของ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู การดำเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการในการลงโทษข้าราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่จะต้องกระทำ เมื่อข้าราชการมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ได้แก่ หลังจากที่ดำเนินการแล้วก็จะมีการ 1.กรณีวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ 1.1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา 1.2. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.3. นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวงเลขาธิการ อธิบดี 1.4 ตําแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทําผิดวินัย 2. กรณีร้ายแรง ได้แก่ 2.1. ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา53 (มาตรา 53 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ภายใต้บังคับ มาตรา 45 วรรคหนึ่ง มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และ มาตรา 67) 2.2. ผู้มีอํานาจลําดับชั้นสูงกว่าของผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่กระทําผิดวินัยร่วมกันหลายคน (มาตรา98 วรรคสอง) 2.3. ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ ระดับเหนือขึ้นไป (มาตรา100 วรรคหก) 2.4. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด นายกรัฐมนตรี 2.6. […]

ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง

ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง ลัดดาวรรณ ณ ระนอง  (2525 : 6) ได้สรุปพฤติกรรมของผู้มีวินัยในตนเองไว้ดังนี้ มีความเชื่ออำนาจภายในตนเอง มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ทั้งต่อหน้าและรับหลังผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักหน้าที่ละกระทำตามหน้าที่เป็นอย่างดี รู้จักเสียสละ มีความอดทน มีความตั้งใจเพียรพยายาม ยอมรับผลการกระทำของตน แจ่มจันทร์  เกียรติกุล (2531 :7) ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยวิธีการ Critical Incident Technical  แล้วนำพฤติกรรมด้านการมีวินัยในตนเองมาจัดกลุ่มได้ 4 ลักษณะ คือ มีความตั้งในในการทำงาน หมายถึง การทำงานที่ได้รับหมายให้เสร็จสิ้น เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น หมายถึง การรู้ถึงสิทธิของตนเอง และการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เช่นการ ไม่หยิบของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต การตรงต่อเวลา หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามเวลาที่กำหนด การปฏิบัติตนตามระเบียบของห้องเรียน หมายถึง การปฏิบัติตนตามกฎที่ตกลงกันไว้ จากลักษณะการเป็นผู้มีวินัยดังกล่าว  จะช่วยให้ผู้ที่มีวินัยในตนเอง เป็นผู้มีจริยธรรมที่ดีสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และยังช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นด้วย เครดิต […]

ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการครู

วินัย “วินัย” (Discipline) หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน คำว่า “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542 หมายถึง ระเบียบแบบแผนข้อบังคับ , ข้อปฏิบัติ ความหมายของการรักษาวินัย การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางวินัย ตามที่กฏหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแลป้องกัน ไม่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระทำผิดผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการทางวินัยทันที เพื่อมิให้เป็นเยื่องอย่างแก่ผู้อื่น จุดมุ่งหมายของวินัย ครูเป็นบุคคลที่สำคัญมากในการพัฒนางาน ตลอดจนถึงพัฒนาประเทศ ถ้าครูมีวินัยมีความรู้ความสามารถ เชื่อว่าประเทศชาติจะต้องเจริญ วัตถุประสงค์ของวินัย 1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการและรักษาประโยชน์ของทางราชการ 2. และมีจุดมุ่งหมายเพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการ ลักษณะของวินัย วินัยมีลักษณะเป็นข้อบัญญัติ เพื่อควบคุมและส่งเสริมให้ข้าราชการอยู่ในกรอบแห่งความประพฤติอันดีงาม ลักษณะของวินัยเป็นแบบแผนยึดถือปฏิบัติ (Norm) , ต้องปฏิบัติ (Do) , ห้ามปฏิบัติ (Don’t) ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการครู หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าการกระทำอย่างใด ถือเป็นความผิดวินัย การกระทำนั้นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของทางราชการหรือไม่ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่ มีผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชนหรือไม่ มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของทางราชการหรือไม่

หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าการกระทำอย่างใด ถือเป็นความผิดวินัย

วินัย “วินัย” (Discipline) หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน คำว่า “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542 หมายถึง ระเบียบแบบแผนข้อบังคับ , ข้อปฏิบัติ ความหมายของการรักษาวินัย การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางวินัย ตามที่กฏหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแลป้องกัน ไม่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระทำผิดผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการทางวินัยทันที เพื่อมิให้เป็นเยื่องอย่างแก่ผู้อื่น จุดมุ่งหมายของวินัย ครูเป็นบุคคลที่สำคัญมากในการพัฒนางาน ตลอดจนถึงพัฒนาประเทศ ถ้าครูมีวินัยมีความรู้ความสามารถ เชื่อว่าประเทศชาติจะต้องเจริญ วัตถุประสงค์ของวินัย 1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการและรักษาประโยชน์ของทางราชการ 2. และมีจุดมุ่งหมายเพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการ ลักษณะของวินัย วินัยมีลักษณะเป็นข้อบัญญัติ เพื่อควบคุมและส่งเสริมให้ข้าราชการอยู่ในกรอบแห่งความประพฤติอันดีงาม ลักษณะของวินัยเป็นแบบแผนยึดถือปฏิบัติ (Norm) , ต้องปฏิบัติ (Do) , ห้ามปฏิบัติ (Don’t) หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าการกระทำอย่างใด ถือเป็นความผิดวินัย การกระทำนั้นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของทางราชการหรือไม่ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่ มีผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชนหรือไม่ มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของทางราชการหรือไม่

คู่มือ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

สรุป วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู

สรุป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย  ตั้งแต่ มาตรา 82 ถึง มาตรา 97 

หมวดที่ 6 วินัยและการรักษาวินัย

หมวดที่ 6 วินัยและการรักษาวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

วินัยไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง

วินัยไม่ร้ายแรง 1. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ต้องมีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วินัยและการรักษาวินัย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วินัยและการรักษาวินัย สำหรับสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ข้อมูลนี้สืบค้นมาจากอินเตอร์เน็ต หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สอบครูผู้ช่วยไม่มากก็น้อย ครูเชียงรายคิดว่าน่าจะออกประมาณนี้ครับ ตอนนี้มีทั้งหมด 9 ข้อเท่านั้น อาจจะน้อยแต่เต็มไปด้วยความเต็มใจของผมครับ ยังไงลองวิเคราะห์ดูครับผม เดียวผมจะหาแนวข้อสอบครูผู้ช่วย มาฝากอีกเรื่อยๆครับผม   1.ลักษณะความผิดที่เกี่ยวกับวินัยคือข้อใด ก.ยอมความกันได้ ข.มีอายุความ ค.ชดใช้ด้วยเงินเพื่อล้างความผิด ง.หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีผลกระทบต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน /// 2.โทษทางวินัยข้าราชการครูมีกี่สถาน ก.5สถาน /// ข.6สถาน ค.7สถาน ง.8สถาน 3.การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูต้องดำเนินการตามข้อใด ก.ต้องทำเป็นประกาศของสถานศึกษา ข.ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค.ต้องทำเป็นคำสั่ง /// ง.ต้องทำเป็นประกาศกระทรวง 4.ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครู ก.ตัดเงินเดือน ข.ทัณฑ์บน /// ค.ภาคทัณฑ์ ง.ไล่ออก 5.ข้าราชการครูละทิ้งหน้าที่ในคราวเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเวลาเกินกี่วัน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก.5 วัน ข.10 วัน ค.15 วัน /// ง.30วัน 6.การอุทธรณ์ต้องทำภายในกี่วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ ก.30วัน /// ข.60วัน ค.90วัน […]

คําจํากัดความ เกี่ยวกับความผิดทางวินัย

คําจํากัดความ เกี่ยวกับความผิดทางวินัย ความผิดลหุโทษ หมายถึง ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โครงสร้างวินัยข้าราชการครู

  โครงสร้างวินัยข้าราชการครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

จุดมุ่งหมายของวินัย

การใช้ข้าราชการมีวินัยก็เพื่อให้ข้าราชการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของทางราชการ วินัยข้าราชการนั้นไม่ได้เป็นแต่เพียงวินัยเท่านั้นแต่ยังเป็นทั้ง จรรยาบรรยาวิชาชีพด้วย เพราะข้าราชการก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ อย่างหนึ่ง เช่นกัน

ความหมายของคำว่า วินัย

ความหมายของคำว่า วินัย วินัย Discipline หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน วินัย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ

วินัยและการรักษาวินัย

วินัยและการรักษาวินัย ของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547    ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย  และมีผลบังคับใช้

Loading...