วินัยและการรักษาวินัย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วินัยและการรักษาวินัย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วินัยและการรักษาวินัย สำหรับสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ข้อมูลนี้สืบค้นมาจากอินเตอร์เน็ต หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สอบครูผู้ช่วยไม่มากก็น้อย ครูเชียงรายคิดว่าน่าจะออกประมาณนี้ครับ ตอนนี้มีทั้งหมด 9 ข้อเท่านั้น อาจจะน้อยแต่เต็มไปด้วยความเต็มใจของผมครับ ยังไงลองวิเคราะห์ดูครับผม เดียวผมจะหาแนวข้อสอบครูผู้ช่วย มาฝากอีกเรื่อยๆครับผม   1.ลักษณะความผิดที่เกี่ยวกับวินัยคือข้อใด ก.ยอมความกันได้ ข.มีอายุความ ค.ชดใช้ด้วยเงินเพื่อล้างความผิด ง.หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีผลกระทบต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน /// 2.โทษทางวินัยข้าราชการครูมีกี่สถาน ก.5สถาน /// ข.6สถาน ค.7สถาน ง.8สถาน 3.การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูต้องดำเนินการตามข้อใด ก.ต้องทำเป็นประกาศของสถานศึกษา ข.ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค.ต้องทำเป็นคำสั่ง /// ง.ต้องทำเป็นประกาศกระทรวง 4.ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครู ก.ตัดเงินเดือน ข.ทัณฑ์บน /// ค.ภาคทัณฑ์ ง.ไล่ออก 5.ข้าราชการครูละทิ้งหน้าที่ในคราวเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเวลาเกินกี่วัน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก.5 วัน ข.10 วัน ค.15 วัน /// ง.30วัน 6.การอุทธรณ์ต้องทำภายในกี่วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ ก.30วัน /// ข.60วัน ค.90วัน […]

วินัยและการรักษาวินัย

วินัยและการรักษาวินัย ของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547    ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย  และมีผลบังคับใช้

Loading...