วิชาเคมี

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง  สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา พรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หน่วยงาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปีที่ศึกษา 2560 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา […]

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ‎วิชาเคมี ‎วิชาชีววิทยา ‎วิชาฟิสิกส์ ‎วิชาคณิตศาสตร์ ตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นี่

Loading...