วิชาชีพครู

51 posts
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์และวิธีกา…