วิชาคอมพิวเตอร์

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1.โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำอะไร ก.ใช้สำหรับดูหนัง ฟังเพลง ข.ใช้สำหรับค้นหาเว็บไซต์ต่าง ๆ ค.ใช้สำหรับทำภาพกราฟิกต่าง ๆ ง.ใช้จัดทำเว็บไซต์ต่าง ๆ 2.ความสำคัญงานกราฟิกคืออะไร ก.เพื่อช่วยในการสร้างเว็บไซต์ ข.เพื่อช่วยในการตกแต่งภาพ ค.เพื่อช่วยให้คุณภาพงานดียิ่งขึ้น ง.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 3.ข้อใดคือไฟล์ของโปรแกรม Photoshop? ก..ACDC ข..MPEG ค..PSD ง..AVI 4.การปรับขนาดของภาพใช้เมนูใด? ก.Image, Image Size ข.Image, Picture ค.Image, Size ง.Image, Rotate 5.นามสกุลที่นิยมใช้ในการบันทึกงานจากโปรแกรม Adobe Photoshop คืออะไร? ก.Rpg , Rf ข.Jpg , Gif ค.Abc , Gif ง.Jpg , Rpg 6.ข้อใดคือคำสั่ง Save As…? ก.บันทึกข้อมูลทับไฟล์เดิม […]

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 10 ข้อพร้อมเฉลย

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด ก. อังกฤษ ข. สหรัฐอเมริกา ค. ญี่ปุ่น ง. จีน 2. อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มได้รับความนิยมเมื่อใด ก. พ.ศ. 2535 ข. พ.ศ. 2536 ค. พ.ศ. 2537 ง. พ.ศ. 2538 3. จุดเริ่มแรกของอินเตอร์เน็ตจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใด ก. ทหาร ตำรวจ ข. นักธุรกิจ ค. แพทย์ พยาบาล ง. ครู นักการศึกษา 4. ข้อใดบอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด ก. กลุ่มของคอมพิวเตอร์ ข. ไซเบอร์สเปซ ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ง. การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง 5. ไซเบอร์สเปซ Cyberspace เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ก. เน็ตเวิร์ก […]

ดาวน์โหลด เอกสารและสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จาก สสวท.

เอกสารและสื่อการจัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์ สื่อประกอบคู่มือครู สื่อการสอน GRAPHIC ภาษา C# โปรแกรมต่างๆ เอกสารต่างๆ คลิกเข้าไปดาวน์โหลด เอกสารและสื่อการวิชาคอมพิวเตอร์ จาก สสวท. ได้ที่นี่เลยครับผม ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ 10 ชุด

หลังจากที่ครูเชียงรายได้เปิดเว็บไซต์มาก็ได้ทำการเผยแพร่ข้อสอบคอมพิวเตอร์มานับได้ก็ 10 ชุดพอดี วันนี้ผมจึงได้รวบรวมข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้ทำการแต่งเองและรวบรวมมาเผยแพร่ที่นี่อีกครั้ง เพื่อง่ายแก่การค้นหาผมจึงได้นำทั้ง 10 บทความมารวมไว้ที่นี่แล้วครับผม สนใจชุดไหนสามารถคลิกที่ลิ้งเข้าไปดูได้เลยครับผม 1. ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 2. ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการเขียนอัลกอริธึมโปรแกรม 3. ข้อสอบคอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 4. ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 5. ข้อสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 6. ข้อสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 พร้อมเฉลย 7. ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 8. ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ 9. ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย 10. ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย  

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

1. ข้อใดหมายถึงข้อมูล ก.   สิ่งต่างๆ ที่เรารับรู้ได้                                     ข.  สิ่งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ค.   ข้อความที่อยู่ในหนังสือเรียน                            ง.   ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง

Loading...