วิจัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ กับเว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต

การเผยแพร่ผลงานวิชาการถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่คุณครูผู้ที่ได้ทำวิจัยนวัตกรรมการศึกษาได้เผยแพร่งานของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ซึ่งแอดมินครูเชียงรายได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการจัดทำเว็บบอร์ดเพื่อให้ครูได้ทำการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ตนเองได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาได้เป็นแนวทางกับผู้อื่น การเข้าไปใช้งานนั้นก็ไม่ยากครับผม เพียงแค่คุณครูคลิกเข้าไปที่ เว็บบอร์ด เผยแพร่ผลงานวิชาการ ก็จะพบลิ้ง https://www.kruchiangrai.net/forums/ แล้วครับผม แล้วก็ดำเนินการโพสบทคัดย่อลงไปได้เลยครับผม เมื่อดำเนินการเผยแพร่แล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นการเผยแพร่ผลงานแล้วครับผม เมื่อมีผู้ชมเข้ามาอ่านก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิชาก็สามารถเข้าไปใช้งานระบบเผยแพร่ผลงานได้กับเว็บไซต์ครูเชียงรายได้ฟรีๆ ครับผม https://www.kruchiangrai.net/forums/

แจก powerpoint template นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม

แจก powerpoint template นำเสนอวิจัยและนวัตกรรม ครับ เนื่องจากปีนี้แอดมินได้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียนพร้อมกับนวัตกรรมก็เลยได้ทำโครงร่างนำเสนอกับคณะกรรมการ เลยมีโอกาสได้ทำ Power point ก็เลยอยากแบ่งปัน เทมเพลต (template) ให้กับเพื่อนครูทุกท่าน หรือท่านที่สนใจได้นำไปใช้งานครับ ซึ่งเทมเพลตที่แอดมินใช้งานนี้ต้นฉบับมาจากเว็บต่างประเทศเขาแจกฟรีครับ จำไม่ได้จริงๆ ว่าเว็บอะไรลืมไปแล้ว ก็เลยอยากจะบอกว่าท่านไหนที่พอทราบก็สามารถแจ้งได้ครับผม การวิจัยและนวัตกรรมนั้นเป็นของคู่กันกับครูเราอยู่แล้วครับ ซึ่งได้เขียนไว้ตามกฏหมาย ส่วนการนำเสนอวิจัยและนวัตกรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนจะทำวิจัยและนวัตกรรมและหลังจากที่เราทำวิจัยและนวัตกรรมเสร็จเราก็ต้องนำเสนอวิจัยและนวัตกรรมอีกครั้ง ซึ่งแอดมินคิดว่าสำคัญมากๆ ก็เลยอยากจะเผยแพร่ powerpoint template นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม ให้กับคุณครูได้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันครับผม

ขั้นตอนการวิจัยทางสังคม

งานวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากจะเป็นการ วิจัยเชิงประจักษ์(Empirical Research) คือ เป็นการวิจัยที่ต้องการหาความจริง โดยมีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิมาวิเคราะห์ ขั้นตอนการวิจัยทางสังคม 1. กำหนดหัวข้อการวิจัย และความเป็นมาของปัญหา 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอบเขตของการวิจัย 3. กำหนตตัวแปรในการวิจัย 4 การคันคว้หาความรู้จกเอกสารและงนวิจัยที่เกี่ยวชองและการตั้งสมมติฐาพกทั 5. กำหนดวิธีการตำเนินงานวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยการ เก็บรวบรวมข้อมูล 6. วิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติวิเคราะห์ การแปลผลการวิเคราะห์ 7. สรุปผลวิจัย และเขียนรายงานวิจัย ตัวอย่างงานวิจัยทางสังคม https://www.chula.ac.th/impact-taxonomy/social/

วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ

หัวใจของการวิจัยในเชิงปริมาณคือ การเป็นตัวแทนที่ถูกต้องที่สุด (Representativeness) • วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Probability Random Sampling และ Non -Probability Random Sampling • วิธีการหยิบตัวอย่าง ด้วยวิธีการหยิบแบบจับฉลาก (Simple Random Sampling) • วิธีการสุ่มต้องสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยและคำถามของการวิจัย • วิธีการสุ่มตัวอย่างกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้องเกี่ยวข้อง กับโอกาสของความน่าจะเป็น จึงจะนำไปสู่การพิสูจน์ถึง Determinants หรือ ปัจจัยได้ วิธีการสุ่มตัวอย่างที่กำลังเป็นที่นิยม 1.  การจับฉลาก  (Simple Random Sampling) ใช้ในการเลือก หรือ หยิบขึ้นมา แต่ต้องมีกรอบการสุ่มที่แน่นอน 2.  การสุ่มแบบบังเอิญ  (Accidental Sampling) พบที่ไหน ถามใครก็ได้ที่ร่วมมือ 3. การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Multistage Sampling) แบ่งตามชั้นภูมิของที่มาของหน่วยในการสุ่มตัวอย่าง คล้ายกับผังองค์กร หรือ ผังการบริหาร วิธีการคือ แบ่งออกเป็นชั้นๆ 4. […]

ความหมายของผลงานทางวิชาการ

ความหมายของผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของสายงานการสอน หมายถึง รายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หรือรายงานผลการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีลักษณะดังนี้ 1. ตรงกับสาขาวิชาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ2. เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชาต่าง ๆ และใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน3. เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน4. เป็นผลงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ5. ต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว6.กรณีผลงานทางวิชาการที่ร่วมจัดทำกับผู้อื่นในรูปคณะทำงานหรือกลุ่ม ให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าผู้ขอรับการประเมิน มีส่วนร่วมในการจัดทำในส่วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลงานทางวิชาการแต่ละเล่ม และให้ผู้ร่วมจัดทำทุกคนรับรองพร้อมทั้งระบุว่าผู้ร่วมจัดทำแต่ละรายได้ทำส่วนใดบ้าง ประเภทผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง รายงานการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่มีกระบวนการวิเคราะห์ปีญหาหรือความต้องการ ในการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาออกแบบเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาวิธีการแนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยนำไปใช้ปฏิบัติจัดการเรียนรู้จริงและมีการประเมินผล ซึ่งปรากฏว่าแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึงรายงานเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้จากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบ และได้ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จริง มีผลสำเร็จในการแก้ปัญหานั้น […]

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย

การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน รศ. ไพทูรย์เวทการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ความหมายรายงานผลการวิจัย รายงาน หมายถึง เรื่องราวที่เป็นผลจากการค้นคว้าทางวิชาการ แล้วนํามาเรียบเรียงอย่าง มีระเบียบแบบแผน เรื่องราวที่นํามาเขียนรายงานต้องเป็นข้อเท็จจริง หรือความรู้ อันเกิดจากการ รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการค้นคว้าที่เป็นระบบ มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ของรายงานผลการวิจัย พอสรุปได้ดังนี้ 1. เพื่อเสนอข้อเท็จจริง หรือความรู้ที่เกิดจาการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ อันเป็นแนวทางในการเสนอข้อมูลทางวิชาการแนวใหม่ หรือปรับปรุงข้อมูลเดิม 2. เพื่อพัฒนาความคิด ด้านความริเริ่ม การวิเคราะห์ และการประมวลความคิดอย่างมี ระบบระเบียบ ตลอดจนการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจน สละสลวย 3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ในการรวบรวมข้อมูลหรือประกอบการอ้างอิงอันเป็นวิธีการหาความรู้ด้วยตนเอง ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย ส่วนประกอบของการรายงานการวิจัย ส่วนใหญ่จะประกอบ 4 ส่วน ด้วยกันคือ 1. ส่วนตอนต้น (Preliminary section) 2. ส่วนเนื้อเรื่องหรือส่วนเนื้อหา (Main body section) 3. ส่วนบรรณานุกรม (Bibliography section) 4. ส่วนภาคผนวก […]

การนำเสนอผลรายงานการวิจัย

การนำเสนอผลรายงานการวิจัย      บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย      บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สมมุติฐานการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ      บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย รูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้      บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( เสนอตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน)      บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ( ต่อหน่วยงาน เพื่อการวิจัยครั้งต่อไป)

แจกไฟล์แผ่นพับ นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

หลังจากที่เราได้ทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในบางครั้งเราต้องนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนโดยการจัดบอร์ด และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทำแผ่นพับ เพื่อที่จะแจกให้ผู้ที่สนใจงานวิจัยของเราได้นำไปศึกษาและเป็นการนำเสนอผลงานของเราอย่างง่ายด้วย ประโยชน์ของแผ่นพับ การแจกแผ่นพับ เพิ่มโอกาสให้กับการนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของเรา สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้วิจัย ลดต้นทุน ลดเวลา ในการตอบคำถาม และการนำเสนอผลงาน หากมีเวลาไม่มาก เป็นการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับวันนี้ครูเชียงรายก็ได้มีไฟล์ แผ่นพับมาแจกให้กับผู้ที่สนใจใน 3 รูปแบบเลยครับผม ไม่ว่าจะเป็นไฟล์แบบ PSD แบบ JPG และไฟล์ Word ครับผม ในการทำแผ่นพับในครั้งนี้แอดมินได้ดาวน์โหลดไฟล์ จากต้นฉบับนำมาปรับแต่งแก้ไขจนออกมาในรูปแบบดังรูปครับผม ต้องขอขอบพระคุณไฟล์จากต้นฉบับด้วยครับผม ไฟล์ต้นฉบับจากเว็บ https://www.template.net/editable/133/education-trifold-brochure เมื่อแอดมินแก้ไขแล้ว ว่าแล้วเรามาดาวน์โหลดได้เลยครับผม ดาวน์โหลด https://drive.google.com อ้างอิง https://www.template.net/ https://www.template.net/editable/133/education-trifold-brochure

หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนให้น่าเชื่อถือและยอมรับได้  ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ ปัญหาที่นำมาวิจัยต้องเป็นปัญหาที่แท้จริง  มีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นปัญหา  ไม่ใช่เป็นเพียงสาเหตุของปัญหา  เป็นปัญหาที่สามารถหาคำตอบได้ด้วยการวิจัยและเป็นองค์ความรู้ใหม่ ชื่อเรื่องการวิจัยหรือชื่อปัญหาวิจัยต้องมีความกะทัดรัด  และชัดเจนในตัวของมันเอง  เฉพาะเจาะจงและน่าสนใจ  คำว่า  การศึกษาเกี่ยวกับ การวิจัย การทดลอง การวิเคราะห์  การสำรวจ  หรือการค้นหาก็ตาม  คำเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยควรใช้ภาษาที่ชัดเจน  เข้าใจง่าย  ไม่วกวน  หลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำซ้อน  นำไปสู่การตั้งสมมุติฐานและสามารถทำการทดสอบได้ วิธีการวิจัยมีความถูกต้องมีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  และผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเที่ยงตรง การสื่อความหมายตั้งแต่ต้นจนจบมีความชัดเจน  สอดคล้องต่อเนื่อง  ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ดี

องค์ประกอบของรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

                โดยทั่วไปแล้วในรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครู ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2) วิธีการดำเนินการวิจัย 3) ผลการวิจัย 4) ข้อสังเกตหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม 5) สิ่งที่ต้องศึกษาต่อไป  ประเด็นที่น่าสนใจ  และแนวทางในการวิจัยต่อไป หรือควรประกอบด้วย 1) บทนำ (ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  และวัตถุประสงค์ของการวิจัย) 2) แนวคิดที่สำคัญ (และสมมุติฐาน) ของการวิจัย 3) วิธีดำเนินการวิจัย (ตัวแปร  กลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือ  และวิธีการเก็บข้อมูล) 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย และ 5) สรุปผล  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของรายงานการวิจัยในชั้นเรียนมีลักษณะที่ไม่ยึดรูปแบบของรายงานการวิจัยโดยทั่วไปมากนัก  รายงานเฉพาะประเด็นที่สำคัญเท่านั้น  สุวิมล  ว่องวาณิช  (2543 : 182)  ได้สรุปว่าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไม่ใช่การวิจัยที่ยากเกินความสามารถของครู ทุกคนสามารถทำได้ถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะทำ และเมื่อตัดสินใจที่จะทำแล้ว  ก็ไม่ต้องกังวลว่าวิธีการวิจัยที่ใช้จะไม่ถูกต้องตามหลักวิชา  เพราะหลักการของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคือการทำวิจัยเพื่อนำผลไปแก้ปัญหา  เมื่อใดที่ปัญหาในห้องเรียนหมดไป  ครูนักวิจัยไม่ต้องกังวลหรือสงสัยว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกขึ้นมาใช้  มีอิทธิพลส่งผลให้ปัญหาหมดไปจริงหรือไม่  ไม่ต้องกลัวการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย  การทำวิจัยคือการแก้ปัญหา  ไม่ใช่การสร้างหรือทดสอบความแกร่งของทฤษฎีดังนั้นเพื่อให้มีความเป็นไปได้ในการเขียนรายงานการวิจัยของครู […]

ดาวน์โหลดฟรี วิทยานิพนธ์ วิจัย จากฐานข้อมูล 7 เว็บไซต์ชั้นนำของประเทศไทย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการและด้านต่างๆ เมื่อเราอยู่ในยุคการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่สถาบันการศึกษาต่างก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแห่งโลกแห่งการเรียนรู้ยุคดิจิตอล ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เราทุกๆคนสามารถเข้าถึงคลังความรู้ได้จากทุุกๆที่ทั้งจากสมาทโฟน และคอมพิวเตอร์ วันนี้เว็บไซต์ครูเชียงรายเลยอยากจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่ให้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ วิจัยต่างๆ ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีจากฐานข้อมูล ซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำ 7 เว็บไซต์ชั้นนำที่บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และวิจัยของประเทศไทย ให้ท่านได้ดาวน์โหลดไปศึกษากันครับผม ThaiLIS โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php   The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://cuir.car.chula.ac.th   Thammasat University Digital Collections มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/landingpage/collection/thesis   Dspace, มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php   PSU Knowledge Bank, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://kb.psu.ac.th/psukb   Digital Research Information Center เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://dric.nrct.go.th/Index   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses) […]

ลักษณะของการวิจัยทางการศึกษา

การวิจัยทางการศึกษามีรากฐานจากการวิจัยปฏิบัติการ เริ่มจากการระบุปัญหาจากการทำงาน เก็บรวบรวมขัอมูลอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สรุปผล นำผลไปใช้ และระบุปัญหาใหม่ เป็นการรวม การปฏิบัติและการวิจัย เข้าด้วยกัน  เป็นการทดลองแนวคิดทฤษฎีด้วยการปฏิบัติจริงเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานที่กำลังทำอยู่ สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนจะมีความเฉพาะเจาะจงของประเด็นที่นำมาวิจัยมากกว่าการวิจัยทางการศึกษาโดยมีลักษณะดังนี้ 1. เป็นกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติศึกษาสิ่งที่ตนปฏิบัติอยู่เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของตนเอง ส่วนมากเป็นกิจกรรมร่วมกันของผู้ที่ปฏิบัติงานเดียวกัน โดยช่วยกันออกแบบ และดำเนินการศึกษา ในชั้นเรียนของตนเอง 2. เกี่ยวข้องกับปัญหาในการปฏิบัติงานประจำวันของผู้วิจัยมากกว่าที่จะเป็นปัญหาทางทฤษฎี เป็นการออกแบบ ดำเนินงาน และนำผลไปใช้โดยครู เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของตนหรือของกลุ่ม 3. เป็นการขยายบทบาทของครูในการเป็นผู้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการสอน และการเรียนด้วยการวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีระบบ ใช้วิธีการเชิงธรรมชาติ หรือกึ่งธรรมชาติ ใช้เทคนิคการสังเกตเหมือนการวิจัยทางมานุษยวิทยา โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมกับระเบียบวิธีการศึกษารายกรณี 4. ทีมนักวิจัยจะให้การสนับสนุนกันและกัน และมีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนคำถาม และตอบคำถาม มีการแนะนำ การให้ข้อคิดเห็นในความก้าวหน้าในสิ่งที่แต่ละคนทำ เป็นการขจัดความโดดเดี่ยวอันเป็นลักษณะของการเรียนการสอนแต่ดั้งเดิม เป็นการส่งเสริมการพูดคุยของผู้ที่อยู่ในวงการเดียวกัน เป็นการสร้างวัฒนธรรมทางวิชาชีพในโรงเรียนและระหว่างผู้อยู่ในอาชีพครู อ้างอิง : รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร

การใช้ google scholar ค้นหางานวิจัย

งานวิจัยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและเป็นหน้าที่ของครูเราที่จะต้องทำงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ วันนี้ครูเชียงรายเลยมีบทความเกี่ยวกับการใช้งาน google scholar ต้นหางานวิจัยเพื่อศึกษาและนำมาอ้างอิงในงานวิจัยของเราครับผม วิธีการใช้งานนั้นก็ไม่ยากครับ คลิกเข้าไปที่ https://scholar.google.co.th ได้เลยครับผม จากนั้นก็ทำการค้นหาได้เลยครับผม เปิดดูงานวิจัยที่เราค้นหา สำหรับท่านไหนที่ค้นหาภาษาไทยไม่ได้ก็ Login เข้า Gmail ไปตั้งค่าภาษาได้ครับ หวังว่าท่านที่ใช้ google scholar จะค้นหางานวิจัยดีๆเพื่อพัฒนาต่อยอดการศึกษาต่อไปครับผม

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ครูเชียงรายขอแนะนำเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษา พร้อมทั้งยังบริการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษา องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆอีกด้วยครับผมซึ่งเพื่อนครูเราท่านไหนสนใจจะไปสืบค้นหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยสามารถเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกได้เลยครับผม โดยเว็บไซต์ได้ให้บริการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ 12 หมวดหมู่ ได้แก่ 1.   กฎหมายการศึกษา 2.   การศึกษาปฐมวัย 3.   การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4.   การอาชีวศึกษา 5.   การอุดมศึกษา 6.   การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 7.   การวัดและประเมินผลการศึกษา 8.   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 9.   เทคโนโลยีทางการศึกษา 10. นโยบายการศึกษา 11. หลักสูตรและการเรียนรู้ 12. อื่นๆ เพื่อนครูท่านไหนสนใจสามารถคลิกเข้าไปได้ที่ www.thaiedresearch.org เลยครับผม

ดาวน์โหลด เพาเวอร์พ้อยนำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน

พอดีเมื่อวานผมได้มีโอกาสนำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ก็เลยอยากจะแชร์ข้อมูลให้เพื่อนครูเราได้นำเพาเวอร์พ้อยที่ผมได้นำเสนอไป นำไปปรับใช้และนำไปศึกษา การนำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียนของผมอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ก็อยากจะแบ่งปันให้คุณครูได้นำไปศึกษาและปรับใช้กันครับผม ดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้านล่างเลยครับผม ดาวน์โหลด : เพาเวอร์พ้อยนำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้ดาวน์โหลด งานวิจัย วิทยานิพนธ์แบบฉบับเต็ม ได้แล้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้ดาวน์โหลด งานวิจัย วิทยานิพนธ์แบบฉบับเต็ม ได้แล้ว สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ (หอสมุดกลาง) เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถดาวน์โหลด เอกสารงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ แบบฉบับเต็ม (full text) ได้แล้ว! สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งงานผ่านเว็บไซต์ https://vpnauthen.car.chula.ac.th/registration/ เว็บไซต์หลัก http://cuir.car.chula.ac.th/

Re-Ed โปรแกรมสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา

Education Research “Re-Ed” โปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทยด้านงานวิจัยทางการศึกษา Research Application ทำให้การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถสืบค้นบทคัดย่อผลงานวิจัยพร้อมข้อค้นพบสำคัญ ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่าน iPad  เพียงดาวน์โหลด Re-Ed ฟรีที่ App Store  และ ใช้งานโดยเครื่อง PC ผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาบน Web base Version (รายละเอียดดังวิธีใช้งานและดาวน์โหลดข้างล่าง) Re-Ed ได้จำแนกผลงานวิจัยเป็น 9 หมวดหมู่ ดังนี้ 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย 2) สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา 3) ปฏิรูปครู  โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 4) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 5) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 6) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ 7) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 8) พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 9) งานวิจัยอื่นๆ การใช้งานและการดาวน์โหลด สำหรับ iPad – ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store […]

ดาวน์โหลด งานวิจัยฉบับเต็ม (FullText) และบทคัดย่อที่น่าสนใจ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th/cmul/th/content/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C วิทยลัยสงขลานครินทร์ http://kb.psu.ac.th/psukb/ มหาวิทยาลัยศิลปากร : http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis มหาวิทยาลัยบูรพา : http://www.lib.buu.ac.th/webnew2 ปริญญานิพนธ์ฉบับเต็ม มศว.: http://library.swu.ac.th มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : http://www.library.msu.ac.th/web/index.php?forcehpmode=advsearch มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://ird.stou.ac.th/dbresearch/index.php มหาวิทยลัยรามคำแหง :  http://dcms.lib.ru.ac.th/main.nsp?view=DCMS

งานวิจัยในโรงเรียน โตไปไม่อ้วน

โปรแกรม excel นั้นมีประโยชน์มากมายเลยครับผม เราสามารถใช้โปรแกรมนี้ ในการทำงานในสชีวิตประจำวันและอื่นๆอีกมากมายเลยครับผม ยกตัวอย่างเช่น สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษร และตัวเลข  อำนวยความสะดวกในด้านการคำนวณต่าง ๆ  สร้างแผนภูมิ (Chart) ในรูปแบบต่าง ๆ มีความสามารถในการจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล สำหรับผมมีโอกาสได้ใช้ Excel ในการจัดการงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ที่ได้แนวคิดมาจากบล็อคไอแอน มาประยุกต์ต่อยอดเพิ่มเติม จนกลายงานวิจัยโตไปไม่อ้วน การคำนวนแคลลอรี่โดยใช้โปรแกรม Excel สามารถดูได้จากคลิปด้านล่างเลยครับ ซึ่งผมคิดว่า ถ้าเราเลือกใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์ ผมเชื่อว่าเราก็จะสามารถสร้างงานดีๆและงานวิจัยดีเพื่อวงการการศึกษาไทยอย่างแน่นอนครับผม

ตัวอย่าง ผลงานวิชาการและงานวิจัย จากคุณครูทั่วประเทศ

ตัวอย่าง ผลงานวิชาการและงานวิจัย ทางการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญและสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณครูผู้สอนต้องทำการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อผู้เรียนของตนเองจะได้พัฒนาศักยภาพให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ วันนี้ครูเชียงรายมีโอกาสได้เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานการวิจัย และบทคัดย่อของคุณครูไว้อย่างมากมายหลายฉบับ ผมเลยอยากจะแนะนำให้คุณครูได้ลองเข้าไปใช้งานกันครับผม เยอะมากครับผม คุณครูสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่นี่ครับผม http://www.trueplookpanya.com/true/teacher_portfolio_list.php ขอบคุณเว็บไซต์ trueplookpanya.com ครับผม

รวมเว็บไซต์ ฐานข้อมูลวิจัยต่างประเทศ

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินมีเว็บไซต์เกี่ยวกับวิจัยจากต่างประเทศมาแนะนำให้ทุกท่านได้ลองเข้าไปศึกษาหาความเพื่อนำมาประกอบกับการวิจัยของเราครับผม เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเว็บไซต์ที่มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับวิจัยมากมายเลยครับผม ซึ่งแต่ละเว็บนั้นข้อมูลเยอะมากๆครับเป็นของต่างประเทศ ยังไงลองเข้าไปหาข้อมูลหาวิจัยใช้งานดูนะครับผม http://pubs.acs.org/       http://ebook.thailis.or.th/         http://www.emeraldinsight.com/         http://www.sciencedirect.com/         http://portal.igpublish.com/         http://link.springer.com/           http://login.webofknowledge.com/         http://dl.acm.org/dl.cfm

ดาวน์โหลด งานวิจัยการศึกษา 

สำหรับท่านที่ต้องการ ดูตัวอย่างงานงานวิจัยการศึกษา วันนี้ครูเชียงรายมีเว็บไซต์ดีๆมาแนะนำเพิ่มเติมครับผม เว็บที่ว่าก็คือ เว็บฐานข้อมูลการ วิจัยการศึกษา ของ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นั่นเองครับผม สามารถเข้าไปดาวน์โหลดงานวิจัยการศึกษาได้ที่ลิ้งด้านล่างเลยครับผม สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นี่ : http://www.kknic.ac.th/research/index.html ที่มา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  172 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทร. 0-4328-6218 เว็บไซต์ : www.kknic.ac.th

ตัวอย่าง วิจัยการบริหารการศึกษา

สวัสดีครับผมครูเชียงรายดอทเน็ตได้รับอีเมล์จากสมาชิกเว็บไซต์และข้อความจากแฟนเพจสอบถามเรื่องของตัวอย่างงาน วิจัยการบริหารการศึกษา ว่ามีเว็บไหนที่ให้บริการและดูเป็นตัวอย่างได้บ้าง ซึ่งผมก็ได้ไปค้นหาแล้วก็พบว่ามีหลายเว็บไซต์เลยครับผม ที่ให้บริการ ตัวอย่าง วิจัยการบริหารการศึกษา สำหรับท่านที่สนใจดูตัวอย่าง วิจัยการบริหารการ ศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บนี้เลยครับผม http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/index.asp วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/

สรุปการวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงการวิจัยที่ทำในบริบทของชั้นเรียน และมุ่งนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน เป็นการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และมีอิสระทางวิชาการ (ทิศนา แขมมณี 2540: 5)

หลักในการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน

หลักในการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน           เมื่อครูผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนต้องเขียนสรุปผลการวิจัย หากพบว่าผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ครูผู้สอนอาจต้องทำวิจัย ในชั้นเรียนซ้ำอีกครั้งหรือหลายๆครั้ง จนหว่าผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ตามหลักสูตรอย่างแท้จริง

ข้อสอบการวิจัย พร้อมเฉลย

1. การวิจัยเชิงพรรณา หรือเชิงบรรยาย ตรงกับข้อใด ก. Descriptive Research ข. Experimental Research ค. Correlation Research ง. Qualitative Research

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน

สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณครูหลายท่านน่าจะยุ่งๆกันอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬา(สี)การแข่งทักษะ และอื่นๆอีกมากมายครับผม ซึ่งทำให้คุณครูหลายท่านไม่ได้สอนเด็กอย่างเต็มที่บางครั้งเจอกันไม่กี่ครั้ง

1 2
Loading...