วิจัยหน้าเดียว

ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว

วิจัยหน้าเดียวเรื่อง นักเรียนชอบเล่นกันในเวลาเรียน ผู้ศึกษา ชื่อ………………..สกุล………………..ตำแหน่ง………………โรงเรียน…………………ปีการศึกษา……… ที่มาของปัญหา ในขณะที่ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนพบว่าผู้เรียนไม่สนใจความรู้ในเชิงวิชาการขณะที่ครูสอนแต่ผู้เรียนชอบเล่นกันในเวลาเรียน วิธีการแก้ปัญหา/วิธีการพัฒนา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่สนใจเรียนขณะที่ครูจัดการเรียนการสอน ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ชอบเล่นกันมากกว่าเรียน 1. ครูผู้สอนจึงได้ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในเรื่องที่ครูสอน 2. นำสิ่งที่นักเรียนสืบค้นได้มารายงาน ให้ครู ทีละคน 3. ผู้เรียนชอบที่จะสืบค้นด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต เพราะมีภาพเคลื่อนไหวและภาพประกอบสวยงาม ผลการแก้ไข/ผลการพัฒนา 1. ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 2. ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 3. ทำให้ครูและผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 4. สนองต่อการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข้อเสนอแนะ 1. การศึกษาวิธีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนรักการค้นคว้าเห็นคุณค่า 2. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการต่างๆ แทนที่จะรับจากครูฝ่ายเดียว 3. ควรส่งเสริมวิธีการค้นคว้าหาความรู้หลายๆ วิธี ******************************************** ดาวน์โหลด ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียวเป็นไฟล์ Word ได้ที่นี่  *********************************************

Loading...