วิจัยทางสังคม

ขั้นตอนการวิจัยทางสังคม

งานวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากจะเป็นการ วิจัยเชิงประจักษ์(Empirical Research) คือ เป็นการวิจัยที่ต้องการหาความจริง โดยมีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิมาวิเคราะห์ ขั้นตอนการวิจัยทางสังคม 1. กำหนดหัวข้อการวิจัย และความเป็นมาของปัญหา 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอบเขตของการวิจัย 3. กำหนตตัวแปรในการวิจัย 4 การคันคว้หาความรู้จกเอกสารและงนวิจัยที่เกี่ยวชองและการตั้งสมมติฐาพกทั 5. กำหนดวิธีการตำเนินงานวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยการ เก็บรวบรวมข้อมูล 6. วิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติวิเคราะห์ การแปลผลการวิเคราะห์ 7. สรุปผลวิจัย และเขียนรายงานวิจัย ตัวอย่างงานวิจัยทางสังคม https://www.chula.ac.th/impact-taxonomy/social/

Loading...