ลูกเสือ

ดาวน์โหลดคู่มือเครื่องแบบลูกเสือ

กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  เครื่องแบบลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือสำรอง                ๑.  หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก  ทำด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า ๖ ชิ้น แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหริไหมถักสีเหลือง เมื่อเข้าพิธีประจำกองแล้ว มีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือและอักษรใต้หน้าเสือว่า “ลูกเสือ” สีเหลืองบนผ้าสีกรมท่า ขลิบริมสีกรมท่ารูปไข่ ยาว ๔ ซม. กว้าง ๓.๕ ซม.               ๒.  เสื้อแขนสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง               ๓.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ๙๐ ซม. ด้านตั้ง ๖๕ ซม. สีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด  และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ               ๔.  กางเกงขาสั้น  แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด               ๕.  เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัด  ทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์               ๖.  ถุงเท้า รองเท้า […]

แนวทางการฝึกซ้อมการสวนสนาม ลูกเสือเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ

 แนวทางการฝึกซ้อมการสวนสนาม ลูกเสือเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ คำบอกคำสั่งของผู้บังคับขบวนสวนสนาม เริ่มจากลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือพร้อมกันในสนาม ก่อนที่ประธานจะเดินทางมาถึงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะประกาศให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอยู่ในการเตรียมพร้อม  เมื่อผู้ประกาศ  ประกาศว่า  บัดนี้ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้ว ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง  “ลูกเสือตรง”  (ทุกคนอยู่ในท่าตรง)  “เคารพท่านประธานในพิธี   ทางขวาระวัง” ( ผู้บังคับบัญชาที่มีไม้ถือ  ชักไม้ถือมาอยู่ในท่าบ่าอาวุธ)     “วันทยาวุธ”   (วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) ทุกคนทำความเคารพในท่าเคารพตามประเภทลูกเสือ  ผู้บังคับขบวนสวนสนาม วิ่งไปรายงานตัว   “ กระผม …………. ผู้บังคับขบวนสวนสนามได้นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี มาประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินขบวนสวนสนาม จำนวนทั้งสิ้น……….. คน  บัดนี้  จึงเรียนเชิญท่านเดินตรวจพลสวนสนาม เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะลูกเสือต่อไป” ผู้บังคับขบวนสวนสนาม เดินตามประธานเยื้องไปด้านหลังเล็กน้อยโดยยกไม้ถือขึ้นเสมอปาก จนสิ้นสุดแถว แล้วเดินไปส่งประธานหน้าปะรำพิธี แล้วจึงกลับหลังหันวิ่งมาประจำที่เดิม สั่ง “ลูกเสือ เรียบ อาวุธ” เมื่อมีการประกอบพิธีการในสนาม และมีกระบวนการทำความเคารพ ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่งเคารพ ด้วยคำว่า “ลูกเสือ ตรงหน้าระวัง วันทยาวุธ” […]

ดาวน์โหลด คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสอบวิชาพิเศษลูกเสือ โดยเฉพาะลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ดังนั้น สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมจัดทำคู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชาผู้จัดการค่ายพักแรม สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการ ดำเนินงานการประชุมจัดทำคู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่โดยมี นางสุวัฒนา ธรรมประภาส นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการลูกเสือ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำ คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วย ความเรียบร้อยโดยมุ่งหวังเผยแพรให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชาผู้จัดการค่ายพักแรม ได้อย่างถูกต้อง ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 1. ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ต้องสอบได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก และผ่านพิธีเข้าประจำกองแล้ว จึงประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้ายได้ […]

ดาวน์โหลดข้อสอบ วิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม

ดาวน์โหลดข้อสอบ วิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม จากหนังสือ วิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ตัวอย่างแบบทดสอบลูกเสือ  แบบทดสอบภาคทฤษฎี จงวงกลมล้อมรอบหัวข้อคำตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว 1. ลูกเสือที่จะเรียนวิชาผู้จัดการค่ายพักแรมต้องมีประสบการณ์อย่างไร ก. เคยอยู่ค่ายพักแรมข. เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ค. เคยอยู่ค่ายพักแรมมาแล้ว 5 ครั้ง ง. เคยอยู่ค่ายพักแรมมาแล้ว 3 ครั้ง 2. วิชาผู้จัดการค่ายพักแรมลูกเสือจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไร ก. การหุงหาอาหารข. การสร้างที่พักอาหารค. การใช้เครื่องมือในการอยู่ค่ายพักแรม ง. ถูกทุกข้อ 3. การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือจะต้องปฏิบัติอย่างไร ก. ค้างคืนและปฏิบัติกิจกรรมข. ค้างคืนไม่ต้องปฏิบัติกิจกรรมค. ไม่ต้องค้างคืนแต่ปฏิบัติกิจกรรมง. ไม่ต้องค้างคืนและไม่ปฏิบัติกิจกรรม 4. วิชาผู้จัดการค่ายพักแรมลูกเสือสามารถทำอย่างไร ก. ถ่ายทอดวิชาให้ลูกเสือรุ่นน้องข. ทำหน้าที่แทนผู้กำกับลูกเสือได้ค. ทำหน้าที่แทนรองผู้กำกับลูกเสือได้ง. สาธิตกิจกรรมในการอยู่ค่ายพักแรมให้ลูกเสือรุ่นน้อง 5. การก่อกองไฟในการชุมนุมรอบกองไฟโดยท่ัวไปมีกี่แบบ […]

ดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 3 ไฟล์ PDF วีดีโอ และเสียง

ดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 3 ไฟล์ PDF วีดีโอ และเสียง กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมลูกเสือ ว่าเป็นกิจกรรมของเยาวชนที่สร้างความเป็นผู้มีระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทน ความชื่อสัตย์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความร่วมมือร่วมใจความพร้อมเพรียง ความสามัคคี สง่าผ่าเผยสมเกียรติของลูกเสือ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีเป็นผู้มีประสาทตื่นตัว สามารถเคลื่อนไหวอริยาบถได้คล่องแคล่วว่องไว รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี อย่างถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในหมู่คณะของลูกเสือ เนตรนารี โดยเฉพาะในช่วงพุทธศักราช 2547 ซึ่งนายอดิศัย โพธารามิก ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ กองการลูกเสือ กรมพลศึกษาในขณะนั้น (ปัจจุบัน คือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน) จัดโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทั่วประเทศ ส่งกองลูกเสือ หรือกองเนตรนารี เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี ในปีพุทธศักราช […]

พิธีปิดประชุมกองลูกเสือสำรอง

พิธีการลูกเสือสำรอง                การทำแกรนด์ฮาวล์ ผู้กำกับยืนในท่าตรงหน้าเสาธงอยู่ห่างเสาธง ประมาณ  3  ก้าว   และปฏิบัติดังนี้  ผู้กำกับลูกเสือเรียก “แพ็ค แพ็ค แพ็ค”คำท้ายเน้นเสียงหนักพร้อมกับทำสัญญาณมือรูปวงกลม  (รองผู้กำกับอยู่หลังผู้กำกับนอกวงกลม) ลูกเสือสำรองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กำกับทุกคนจะ ขานรับพร้อมกันด้วยคำว่า“แพ็ค”แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็ก  (ไหล่ชิดไหล่)  รอบผู้กำกับ  (นายหมู่ของหมู่บริการยืนอยู่ตรงหน้า ผู้กำกับหมู่ต่อไปเรียงไปตามลำดับ) เมื่อเห็นว่าลูกเสือสำรองเข้าแถวเรียบร้อยดีแล้ว ผู้กำกับผายมือทั้งสองข้างออกไปข้างๆ เล็กน้อย    นิ้วทั้งห้าชิดกัน  ฝ่ามือแบหงาย  แล้วลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย ลูกเสือสำรองทุกคนจับมือกัน ขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ จนแขนตึงจึงปล่อยมือและจัดวงให้เรียบร้อย ผู้กำกับลูกเสือตรวจดู เห็นว่าวงกลมเรียบร้อย ดีแล้วให้กางแขนทั้งสองออกไปข้างๆ เสมอไล่ ขนานกับพื้น นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝ่ามือแบหงายแล้วพลิกฝ่ามือคว่ำลงและงองุ้ม ลูกเสือสำรองนั่งยอง (นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสองข้าง) ลงทันที แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหว่างเข่า มือทั้งสองห่างกันเล็กน้อยแบะเข่าออกพอสมควร    นิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิดกัน  แตะพื้น  นิ้วอื่นๆงอไว้ในอุ้งมือ  (นิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้) ผู้กำกับลูกเสือพลิกฝ่ามือทั้งสองหงายขึ้น ลูกเสือสำรองแหงนหน้าขึ้นร้องพร้อมกันว่า “อาเคล่า เราจะทำดีที่สุด” เมื่อสิ้นคำว่า “สุด”  ลูกเสือสำรองกระโดดขึ้นยืน  เท้าทั้งสองชิดกัน  พร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่ในท่านั่ง ไปไว้เหนือหูและชิดหู นายหมู่ลูกเสือซึ่งทำหน้าที่เป็นหมู่บริการวันนั้นจะร้องขึ้นว่า“จงทำดี จงทำดี […]

ดาวน์โหลดแผนการสอนลูกเสือ

การลูกเสือเป็นกระบวนการฝึกอบรมเด็กชายให้เจริญเติบโตขึ้นสมกับเป็นลูกผู้ชาย เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นกำลังคนชั้นดีของประทศต่อไป ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ได้จัดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้นเป็นหลักในประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2450 ก็เพื่อสนองความต้องการของเด็กแต่ละคนและเป็นการให้เด็กได้ฝึกหัดทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

การตรวจและการรายงานของลูกเสือ

การตรวจและการรายงาน การตรวจในพิธีเปิดประชุมกองนี้   จะตรวจได้   2   วิธี    ถ้ารองผู้กำกับมีจำนวนเพียงพอก็จะให้รองผู้กำกับเป็นผู้ตรวจ    แต่ถ้าจำนวนรองผู้กำกับไม่เพียงพอ   ก็จะให้นายหมู่เป็นผู้ตรวจ รองผู้กำกับลูกเสือเป็นผู้ตรวจและรายงาน ผู้กำกับลูกเสือจะนัดหมายรองผู้กำกับก่อนที่จะทำการตรวจ เช่น จะให้ตรวจเล็บมือ   ฟัน   ผ้าเช็ดหน้า   เชือก   อุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ   หรืออาวุธประจำตัว ผู้กำกับลูกเสือ         สั่งให้รองผู้กำกับตรวจอาวุธประจำตัว รองผู้กำกับลูกเสือ    เดินออกมาทำวันทยหัตถ์แสดงความเคารพผู้กำกับ แล้วเดินไปยืนตรงหน้านายหมู่ลูกเสือ   ( สมมุติว่า เป็นหมู่นเรศวร  )     โดยห่างจากนายหมู่ลูกเสือประมาณ  3  ก้าว    นายหมู่ลูกเสือ     สั่ง  “ หมู่นเรศวร –  ตรง  ”   “ วันทยา  – วุธ ” ลูกเสือหมู่ นเรศวร ทุกคนทำวันทยาวุธ รองผู้กำกับลูกเสือ     ทำวันทยหัตถ์   รับการเคารพ นายหมู่ลูกเสือ      เรียบอาวุธแล้วก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้า  1  ก้าว    ทำวันทยาวุธ  และรายงานว่า  “ […]

พิธีเปิดและปิดประชุมกอง สำหรับผู้สอน

เรื่อง  พิธีเปิดและปิดประชุมกอง (  สำหรับผู้สอน  ) 1.  พิธีเปิดประชุมกอง ผู้กำกับลูกเสือ      ยืนหน้าเสาธง ห่างเสาธงประมาณ   3   ก้าว   ให้สัญญาณเรียกแถว  “  กอง  ”     ทำสัญญาณมือเรียกแถวครึ่งวงกลม   ลูกเสือ       เข้าแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม หมู่ที่  1   อยู่ทางซ้ายมือผู้กำกับ  เรียงลำดับไปจนถึงหมู่สุดท้าย  นายหมู่ของหมู่ที่ 1   ผู้กำกับ  และรองนายหมู่ของหมู่สุดท้าย   ยืนอยู่แนวเดียวกัน     ส่วนรองผู้กำกับ   จะยืนอยู่หลังเสาธงเป็นแถวหน้ากระดาน   แถวเดียวห่างจากเสาธงพอประมาณ    การจัดแถวระยะเคียงให้ลูกเสือยกศอกข้างซ้าย  ฝามือแตะเอว   ส่วนรองนายหมู่  (ยกเว้นหมู่สุดท้าย) ให้เหยียดแขนช้ายออกด้านข้าง   เพื่อเว้นช่องว่างระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน    และลูกเสือทุกคนสะบัดหน้าไปทางขวา    ( ยกเว้นนายหมู่ของหมู่ที่ 1 )  ผู้กำกับลูกเสือ       เมื่อเห็นเรียบร้อย  สั่ง  ”  กอง  –  นิ่ง  “ ลูกเสือ      ลดมือลงและสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง ผู้กำกับลูกเสือ     […]

พ.ร.บ.ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑

“ลูกเสือ” หมายความว่า เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี” “บุคลากรทางการลูกเสือ” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ อาสาสมัครลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๙ ให้กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ – กระทรวงศึกษาธิการ

แบบทดสอบ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

แบบทดสอบ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1. เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ใช้หมวกประเภทใด ก. หมวกปีก ข. หมวกเบเร่ต์ ค. หมวกสามเหลี่ยม ง. หมวกทรงหม้อตาล 2. เสื้อคอพับสีกากีของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีดุมเหนือเข็มขัดกี่เม็ด ก. 4 เม็ด ข. 5 เม็ด ค. 6 เม็ด ง. 7 เม็ด 3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ใช้พู่สีอะไร ก. สีแดง ข. สีเขียว ค. สีเลือดหมู ง. สีอะไรก็ได้ 4. การเคารพในท่าอาวุธที่ถูกต้องปฏิบัติอย่างไร ก. ใช้มือซ้ายวันทยาวุธ ข. ใช้มือขวาวันทยาวุธ ค. ยืนตรงเฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร ง. จะทำอย่างไรก็ได้ให้รู้ว่าวันทยาวุธ 5. การทำความเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ควรปฏิบัติอย่างไร ก. ใช้มือขวาวันทยหัตถ์นิ้วชี้ชิดคิ้ว […]

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ลูกเสือไทย

ลูกเสือ คือ เยาวชนชายและหญิงอายุระหว่าง 8 – 25 ปี ที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ โดยยึดมั่นในหลักการ (Principle) วิธีการ (Method) และวัตถุประสงค์ (Purpose) ของการลูกเสือ (Scouting) อย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

การกำเนิดลูกเสือ

ประวัติสังเขปของ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ เป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก มีชื่อเต็มว่า โรเบิร์ต สติเฟสัน สไมธ์      เบเดน โพเอลล์ เรียกย่อๆว่า บี.พี. (B.P.) เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2400 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ บิดาชื่อ เอช.จี.เบเดน โพเอลล์ เป็นศาสตราจารย์ สอนวิชาเรขาคณิต และธรรมชาติศึกษา ณ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มารดาชื่อ เฮนริเอทต้า เกรซ สไมธ์ เป็นธิดาของพลเรือเอก ดับบิว.ที.สไมธ์ แห่งราชนาวีอังกฤษ สมรสกับนางสาวโมลาฟ เซ็นต์แคลร์ เมื่ออายุได้ 55 ปี

พิธีเปิด-ปิดประชุมกอง ลูกเสือสามัญ

พิธีเปิด-ปิดประชุมกอง ลูกเสือสามัญ พิธีเปิดประชุมกอง พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ  ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

กิจกรรมลูกเสือ

คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

รวมเนื้อเพลง กิจกรรมลูกเสือ

เพลง  ราชสดุดี ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพขอน้อมนบบาทบงส์พระทรงศรี พระบาทมงกุฏเกล้าจอมเมารีทรงปราณีก่อเกื้อลูกเสือมา ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักชาติศาสนา ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยาเป็นอาภาพุทธวุฒิไกร ดังดวงจันทร์ทราทิตย์ประสิทธิ์แสงกระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย พระคุณนี้จะสถิตย์สนิทในดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย เพลง  ลูกเสือธีรราช เหล่าลูกเสือของธีรราชทนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์ สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่นพวกเราจะรักร่วมกัน จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล มีจรรยา รักษาชื่อ สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน ร่าเริงแจ่มใส ใผ่ใจรักให้ยืนนาน พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย เพลง วชิราวุธรำลึก วชิราวุธพระมงกุฏเกล้า เจ้าประชาก่อกำเนิดลูกเสือมา ข้าเลื่อมใส พวกเราลูกเสือ เชื้อชาติไทยเทิดเกียรติพระองค์ไว้ ด้วยภักดี ลูกเสือรำลึก นึกพระคุณ เทิดบูชาปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี มาเถิดลูกเสือสร้างความดีเพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง เพลง สยามมานุสติ หากสยามยังอยู่ยั้งยืนยง เราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย หากสยามพินาศลงไทยอยู่ ได้ฤา เราก็เหมือนมอดม้วยหมดสิ้นสกุลไทย ใครรานใครรุกด้าวแดนไทย ไทยรบจนสุดใจขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหลยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป เสียสิ้นชื่อก้องเกียรติงาน เพลง รอบกองไฟ โอ้เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแดงจ้าสุขอุราเมื่อเรามาพบหน้ากัน คืนวันนี้มีสุขหมดเรื่องทุกข์ รับความสำราญเธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟ […]

Loading...