รายงานผลการปฏิบัติงาน

10 posts

โปรแกรม Excel รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SSR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน

โปรแกรม Excel รายง…