ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียน จัดทำโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล 1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 3. ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 4. นำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 5. เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำ

แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1. องค์ประกอบของพัฒนาการที่ว่า “ความเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะทำงานตามหน้าที่” หมายถึงข้อใด ก. ความเข้าใจ ข. การเรียนรู้ ค. วุฒิภาวะ ง. อารมณ์ 2. ความแตกต่างของบุคคลเกิดจาก 2 สิ่ง คือ ก. 1.การเรียนรู้, 2.วุฒิภาวะ ข. 1.พันธุกรรม, 2.สิ่งแวดล้อม ค. 1.อารมณ์, 2.สติปัญญา ง. 1.หัวใจ, 2.สมอง 2. ทฤษฎีบุคลิคภาพ เป็นของนักจิตวิทยาผู้ใด ก. ธอร์นไดค์ ข. พาฟลอฟ ค. สกินเนอร์ ง. ซิกมันด์ ฟรอยด์ 3. บิดาแห่งการแนะแนวอาชีพคือใคร ก. ธอร์นไดค์ ข. พาฟลอฟ ค. แฟรงค์ พาร์สัน ง. ซิกมันด์ […]

การเยี่ยมบ้านนักเรียน

การเยี่ยมบ้านนักเรียน การที่ผู้บริหาร  ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาจะจัดบริการ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลนั้น จำเป็นต้องมีข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนแต่ละคนอย่างชัดเจน  สามารถรู้จุดอ่อนจุดแข็ง ข้อจำกัด รวมถึงสัญญาณอันตรายหรือข้อบ่งบอกที่จำเป็นต้องให้การดูแลช่วยเหลือการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และการพัฒนาส่งเสริมจากครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างถูกวิธี อาจต้องอาศัยเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิ ระเบียนสะสมแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสำรวจ แบบสอบถาม แบบบันทึกสุขภาพ  บันทึกประจำวัน การศึกษารายกรณี  สังคมมิติ  บทบาทสมมติ ภาพวาด เรียงความ อัตชีวประวัติ เป็นต้น

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี ขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคบากรหลักในการดำเนินการดังกล่าว

Loading...