ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขั้นตอนการทำงานของ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขั้นตอนการทำงานของ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านความสามารถการเรียน อื่นๆด้านสุขภาพ กาย ใจ พฤติกรรมด้านครอบครัว เศรษฐกิจ การคุ้มครองนักเรียน คัดกรองนักเรียน(ดูข้อมูล จัดกลุ่ม) กลุ่มพิเศษ,กลุ่มปกติ,กลุ่มเสี่ยง,กลุ่มมีปัญหา ส่งเสริมพัฒนาให้ได้คุณภาพ ป้องกันและแก้ปัญหา(ใกล้ชิด หาข้อมูล ให้คำปรึกษา) ส่งต่อทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ (The Strength and Difficulties Questionnaires)การแนะแนวสำหรับอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี ขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคบากรหลักในการดำเนินการดังกล่าว

Loading...