วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ค้นหา: ย้ายผอ-2

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2563

04 พ.ค. 2020
หลักเกณฑ์วิธีการใหม่นี้ได้คงหลักการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้อยู่เดิม แต่มีสาระสำคัญที่ปรับปรุงเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสรุปดังนี้ การกำหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนดขนาดสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง ได้ปรับปรุงให้มีการกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่างสำหรับการคัดเลือก เพื่อสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพของผู้บริหา