มาสาย

แจกไฟล์ Excel แบบฟอร์มบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน

สถิติการมาเรียนของนักเรียน เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่ทางโรงเรียนต้องทำการบันทึกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่อเป็นข้อมูลเก็บไว้ใช้ในหลายๆงานภายในโรงเรียน การบันทึกสถิติข้อมูลของนักเรียนนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการจดในสมุด การบันทึกโดยใช้โปรแกรม และการใช้โปรแกรม Excel ในการบันทึก ซึ่งวันนี้ครูเชียงรายก็ได้มีโอกาสนำ แบบฟอร์มการบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน มาฝากให้ทุกท่านได้ลองนำไปใช้งานกันครับผม

การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานของข้าราชการ

การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 4009/ว 458 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553) ดังนี้ 1.1 เกณฑ์ที่ถือว่า “ลาบ่อยครั้ง” (ก) ลาเกิน 6 ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติรายการในสถานศึกษา (ข) ลาเกิน 8 ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน สำหรับข้าราชการที่ลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แต่วันลาไม่เกิน 15 วันทำการและมีการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้ 1.2 เกณฑ์ที่ถือว่า “มาทำงานสายเนือง ๆ” (ก) มาทำงานสายเกิน 8 ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ข) มาทำงานสายเกิน 9 ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน หลักเกณฑ์อนุโลมใช้กับลูกจ้างประจำด้วย กรณีข้าราชการที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการคาบเกี่ยวระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานให้ใช้เกณฑ์ “การลาบ่อยครั้ง” ตามข้อ 1.1 (ข) และเกณฑ์ “การทำงานสายเนื่องๆ”ตามข้อ 1.2 (ข) อ้างอิงศึกษาเพิ่มเติม […]

Loading...