ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิด CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิด CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิพยาลัย เลย จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษวิชาการ 1 รหัสวิซา อ30204 ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อเสริมทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและใช้กระบวนการกลุ่ม โดยนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ได้ฝึกทักษะ เป็นการเรียนที่สนุกสนาน ชวนคิดชวนติดตาม ซึ่งครูมีบทบาทในการจัดประสบการณ์ คอยแนะนำชี้แนะ อำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักเรียน และมีบทบาทในการกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดเวลาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย ที่จัดทำขึ้นโดยยึดหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) และคลอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิด CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นี้ มีจำนวน […]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด Enjoy with Grammar

ดาวน์โหลดไฟล์ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด Enjoy with Grammar ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นอันมาก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดทั้งความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อคมนาคม ทำให้ประเทศต่างๆมีความใกล้ชิดกัน ต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นจึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อด้านต่างๆ  ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญและแพร่หลายที่สุด  อาจกล่าวได้ว่าแทบทุกประเทศในโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  สำหรับประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ใน พ.ศ. 2558  หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของอาเซียน อ้างถึง (http://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย.  2554) ภาษาอังกฤษ จึงเป็นภาษาที่จำเป็นในการศึกษา (สุมิตรา  อังวัฒนกุล.  2539 : 1) ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทย คนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีจะมีโอกาสดีในสังคม (กรมวิชาการ.  2545  : 1) นอกจากนี้ภาษาอังกฤษถูกเลือกเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและถือว่าเป็นภาษาสากล  สถานศึกษาจึงต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อให้คนไทยมีความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐาน   สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร  การค้าขาย  การเมือง  การทหาร การศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ฯลฯ และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถที่จะแข่งขันกับนานาอารยประเทศ   รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  […]

แปลภาษาง่ายๆกับ Line translator

การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษจะเป็นเรื่องง่าย เมื่อเราใช้บัญชีไลน์ Line translator (TH-EN Translator) แปลภาษาให้ได้ง่ายๆ เพียงแค่เราพิมพ์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแชตกับ TH-EN Translator  ที่สำคัญ บัญชี Line translator ซึ่งรองรับภาษาไทย อังกฤษ เกาหลีใต้ และจีน ด้วยนะครับ  แปลภาษาง่ายๆกับ Line translator วิธีการแอด Line translator ก็ง่ายๆครับ สามารถทำตามนี้ได้เลยครับผม ไปที่ อื่นๆ จากนั้น คลิกเลือก บัญชีทางการ ค้นหาคำว่า TH-EN จากนั้นก็แอดเพื่อนแล้วเริ่มแชตแปลภาษาได้เลยครับผม ง่ายไหมครับ สะดวกสบายมากครับผม Line Translator เป็น Chatbot จาก Line ครับ เป็นบริการด้านแปลภาษาอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกสบาย โดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้งแอพอะไรเพิ่มให้หนักเครื่องครับ ซึ่งคนไทยเราก็ใช้ไลน์ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 Our Happy Family จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีขั้นตอน การจัดกิจกรรมดังนี้ 1. ปฐมนิเทศการใช้แบบฝึกทักษะให้นักเรียนทราบ 2. ครูควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน 4. นักเรียนทำความเข้าใจกับบทเนื้อหาทีละขั้นตอน หากเกิดปัญหาหรือ ข้อสงสัยขณะดำเนินกิจกรรม ครูควรให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทันที 5. หลังจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ในแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน ทำแบบทดสอบหลังเรียน และครูควรบันทึกผลคะแนนของนักเรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ผู้จัดทำ นางสาวนันทิยา  ยิ้มหนองโพธิ์  โรงเรียนวัดหนองศาลา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดไฟล์ https://drive.google.com/drive

แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary

แบบฝึกทักษะการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เล่มที่ 1 เร่ือง Body parts หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 All around me รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 11101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จัดทำขึ้นเพื่อเสริมทักษะทางด้านการอ่านคาศัพท์ ภาษาอังกฤษ และใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงแบบฝึกทักษะการอ่าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary ชุดนี้มีจำนวนทั้งหมด 9 เล่ม เนื้อหาในแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary ผู้จัดทำได้ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมจากหนังสือของผู้แต่งจากสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อต้องการ ฝึกนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่งจะนำไปสู่การประสบผลสำเร็จทางด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษ และสามารถนาความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทน เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับนักเรียนเพ่ือที่จะเรียน ในทักษะอื่นๆ ต่อไป ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with […]

เกมสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

สำหรับเกมการศึกษานั้น คุณครูและผู้พัฒนาล้วนแล้ววัตถุประสงค์หลักล้วนแต่จะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก เกมการศึกษานั้นมีหลากหลายมากมาย วันนี้ครูเชียงรายมีเกมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษมาฝากให้น้องๆนักเรียนและคุณครูได้นำเกมนี้ไปเล่นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนรู้ของผู้เรียนครับ เกมนี้เล่นไม่ยากครับ เพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ https://learnenglishkids.britishcouncil.org/th/games/wordshake จากนั้นกดคำสั่ง Click to start เพียงเท่านี้ก็สามรถเล่นเกมนี้ได้แล้วครับผม ซึ่งเกมนี้จะจับเวลา 3 นาที และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษให้เรา 16 ตัว ให้เรานำตัวอักษรมาคิดคำศัพท์ทำเวลา แข่งกันครับผม ซึ่งภายใน 3 นาที ใครคิดคำศัพท์ ทำคะแนนได้มากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะครับผม

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My beloved king ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My beloved king ชั้น        มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้วิจัย นางสาวภัทรียา ดอนเตาเหล็ก ปีที่ศึกษา 2560 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My beloved king ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My beloved king ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My beloved king ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ […]

แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 3 ชุด 100 ข้อ พร้อมเฉลย จากครู Chaianon Kaewngern ดาวน์โหลด ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

เรียนภาษาอังกฤษฟรี กับเว็บไซต์ BBC

ผมเชื่อว่าของฟรีและเป็นประโยชน์ก็มีในโลกเช่นกัน อย่างเช่นเว็บไซต์ เว็บไซต์ BBC Learning English ที่อยู่บนเว็บไซต์ ของ BBC ซึ่งเว็บนี้ดีมากๆครับผม เป็นเว็บสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวยากรณ์ เรื่องการออกเสียง คำศัพท์ โดยเราจะได้เรียนรู้จากละคร,ข่าว, เพลง, สัมภาษณ์ดารา นิทาน และอื่นๆอีกมากมาย และที่เป็นทีเด็ดสำคัญคือ หมวดหมู่ของ Words in the News  ครับผม ซึ่งหมวดหมู่นี้ จะแบ่งคลิปออกเป็นตอนๆดังนี้ครับผม 

แนะนำ10เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสุดเจ๋ง

วันนี้ครูเชียงรายขอแนะนำ10เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสุดเจ๋งมาให้ทุกท่านได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้เพื่อพัฒนาในเรื่องของภาษาด้วยตนเอง ซึ่งเว็บไซต์ที่ครูเชียงรายดอทเน็ตได้คัดสรรค์มาแล้วเพื่อทุกท่าน ว่าแล้วเรามาดูกันเลยครับว่ามีเว็บอะไรบ้าง

การแนะนําตัวภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ช่วงนี้แอดมินเว็บไซต์ครูเชียงรายฝึกฝนเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนและเพื่อเป็นการพัฒนาพัฒนาตนเองครับ ก็เลยได้รับคำแนะนำจากคุณครูภาษาอังกฤษให้ฝึกแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษก่อน เพราะว่าก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับใครเราต้องมีการแนะนำตัวเราเองก่อน ซึ่งการแนะนำตัวเองถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่เขาถือกันครับผมตอนนี้ก็ ฝึกไอแอมอยู่ครับ ก็เลยอยากจะนำสิ่งที่ตัวเองกำลังฝึกฝนมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ไปลองฝึกดูกันบ้างครับผม สำหรับการแนะนําตัวภาษาอังกฤษเบื้องต้น นั้น ที่ผมฝึกมีอยู่ดังนี้ครับ Good morning อ่านว่า ” กุด ม๊อนิง “ หมายถึง อรุณสวัสดิ์ยามเช้า May I introduce myself อ่านว่า “เม ไอ อินโทรดัค มายเซ๊ล “ หมายถึง ขออนุญาตแนะนำตัวเอง My name is Deachphong อ่านว่า “มาย เนม อิส  เดชพงษ์  “ หมายถึง ผมชื่อเดชพงษ์ I am thailand  อ่านว่า ” ไอ แอม ไทยเเลนด์ “ หมายถึง ฉันเป็นคนไทย I am a […]

แนะนำเว็บไซต์ ทำแบบฝึกภาษาอังกฤษ ออนไลน์ฟรี

สวัสดีครับผมหลังจากที่ครูเชียงรายได้แนะนำ ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษฟรี ไปแล้ว วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการแนะนำแบบฝึกภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูและบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะฝึกทักษะเรียนรู้เรื่องราวของภาษาอังกฤษ เพราะว่าสมัยนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นภาษาที่สองทั้งนั้น และอีกไม่กี่ปีประเทศของเราก็จะเข้าสู่อาเซียนแล้วทำให้เราต้องพัฒนาและฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะใช้สื่อสารกับประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียน วันนี้ผมก็ได้มีโอกาศไปค้นหาศึกษาภาษาอังกฤษจากหลายๆเว็บไซต์ และก็มาได้พบกับ เว็บสอนภาษาอังกฤษ ที่มีชื่อว่า เว็บไซต์ http://www.usingenglish.com ซึ่งเป็นเว็บที่นำเสนอเรื่องราวของ การสอนภาษาอังกฤษและมีแบบฝึกภาษาอังกฤษ ที่มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญครูสอนภาษาอังกฤษจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ปากีสถาน ซึ่งเว็บนี้ได้พัฒนามาตั้งแต่ปี 2002 (พ.ศ.2545) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้ค่า PR จาก Google ถึงระดับ 5 (PR คือ Google PageRank เป็นค่าคะแนนที่ google คิดขึ้นมาเพื่อให้คะแนนกับหน้าเว็บหรือบล็อกนั้นๆ จะมีค่าคะแนน จาก 0 ถึง 10 ) ซึ่งภายในเว็บเต็มไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แบบทดสอบ บทความ,คำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์,การเปรียบเทียบและการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด,สันธาน,พูดตรงและทางอ้อม,เติมช่องว่าง,คำนาม,คำบุพบท,สำนวน,สรรพนาม,การออกเสียง,กริยาวลี,พยางค์ และอื่นๆอีกมากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งข้อมูลชั้นยอดสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีทีเดียวครับผม ซึ่งอยากให้ผู้ที่สนใจ เข้าไปศึกษาและได้ทดลองทำแบบฝึกภาษาอังกฤษ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ และแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ กันทุกๆวันเลยครับผม ทุกท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และทำแบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ที่ลิ้งนี้ครับผม  http://www.usingenglish.com/quizzes/ ต้องขอขอบพระคุณเว็บไซต์ www.usingenglish.com ด้วยครับผม Thank website www.usingenglish.com

วิธีการสลับภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ ที่แป้นพิมพ์

คงจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อไม่น้อยถ้าหากเราไม่สามารถใช้ปุ่มตัวหนอน ในการสลับภาษา ไม่ว่าจะเป็นการสลับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ สมัยนั้นผมใช้วิธีการโทรไปถามเพื่อนว่าทำยังไงผมจึงจะแก้ไขปัญหาการสลับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ แป้นพิมพ์ได้ เขาก็บอกมาเป็นข้อๆผมก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ และหลังจากนั้นมาผมก็ทำเป็นจนถึงทุกวันนี้ ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถนำไปสอนนักเรียนหรือคนใกล้ตัวของเราได้นะครับผม เพราะว่าบางครั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนใ้งานอยู่ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันครับคือเปลี่ยนภาษาไม่ได้ ผมก็ต้องมานั่งแก้ไขให้และคิดว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวที่เราต้องได้เจออยู่แล้วก็เลยจะมาแนะนำการแก้ไขเรื่องราวเหล่านี้ให้ทุกท่านได้นำไปใช้ดูครับผม สำหรับการแก้ปัญหาการสลับภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ ที่แป้นพิมพ์นั้นหลังจากที่ผมทำได้แล้ววันนี้ผมก็อยากจะนำเรื่องราวนี้มาแบ่งปันให้กับคณะครูทุกท่านที่ได้เจอปัญหานี้ ผมเชื่อว่ายังมีคนที่ยังเจอปัญหานี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไร อาจจะเป็นส่วนน้อยหรืออาจจะเป็นส่วนมาก วันนี้ผมได้อัดคลิปวีดีโอใส่ไว้ใน Youtube เอาไว้ให้ทุกท่านได้ดูและได้ทำตามแล้วครับผม สำหรับวีดีโอที่ผมได้อัดไว้นี้ เป็นวินโดว์ 7 ที่ผมได้ใช้งานอยู่นั่นเองครับผม สำหรับวินโดว์XP และวินโดว์8 วิธีการทำก็คล้ายๆกันนั่นเองครับผม หลายคนที่ลงวินโดว์แล้วเจอปัญหาสลับแป้นพิมพ์ภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ สลับแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยไม่ได้ ลองทำตามคลิปวีดีโอดูนะครับผม ถ้าหากมีข้อสงสัยคอมเม้นมาได้ที่ด้านล่างบทความนี้เลยครับผม ขอบคุณครับ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเรื่องเวลา

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่องเวลา หลังจากที่ครูเชียงรายได้มีโอกาศ ทดลองสร้างแบบฝึกหัดจากเว็บไซต์ http://themathworksheetsite.com/  และวันนี้ก็เลยลองสร้างแบบฝึกหัดเรื่องของเวลา เห็นว่ามีประโยชน์และน่าจะเป็นสื่อการสอนให้นักเรียนได้นำไปฝึกฝนเรียนรู้ในเรื่องของเวลา ก็เลยจัดทำ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่องเวลา มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดนำไปให้น้องๆหนูๆ นักเรียนได้ฝึกทำกันครับผม เพราะว่าเรื่องของเวลาหนูๆนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้และต้องบอกได้ครับเมื่อดูนาฬิกาแล้วว่าตอนนี้กี่โมง ที่สำคัญครูเชียงรายได้ทำเฉลยไว้ให้ด้วยครับผม สามารถนำไปประกอบกับการเรียนการสอนได้เลยครับผม ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ themathworksheetsite ด้วยครับผม  ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลยครับผม แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเรื่องเวลา สำหรับท่านที่สนใจใช้งาน เว็บไซต์ themathworksheetsite สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่ครับผม สร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ Thank http://themathworksheetsite.com/  

การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ

ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อเรามากๆใน ขณะนี้เพราะว่าเราต้องใช้ติดต่อสื่อสารสนทนา และตอนนี้กระแสของอาเซียนมาแรงมากๆ เราควรจะต้องมาศึกษาภาษาอังกฤษกันอย่างจริงจังมากขึ้น วันนี้ครูทักทายก็มี บทสนทนาภาษาอังกฤษ เล็กๆ น้อยๆ ในการทักทาย ที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำมาให้ทุกท่านได้ลอง ฝึกตามแบบง่ายๆกันก่อนครับผม Good Morning.                                สวัสดีตอนเช้า Good afternoon.                              สวัสดีตอนบ่าย Good evening.                                 สวัสดีตอนเย็น What’ s your […]

แปลภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ออนไลน์

เรื่องง่ายๆสำหรับเราอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนอื่น อย่างที่กล่าวมาครับ คือหลายท่านค้นหาโปรแกรมแปลภาษามาใช้งานและบางทีก็ไปโหลดโปรแกรมแปลภาษาอะไรไม่รู้มาติดตั้งบางทีเจอไวรัสแถมมาด้วย แต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ครูเชียงราย เว็บไซต์แห่งการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีโปรแกรมแปลภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยออนไลน์ ของ Google มาฝากทุกท่านครับ โดยที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหลายท่านอาจจะรู้แล้วว่าเข้าไปตรงไหนใช้งานยังไง และผมก็เชื่อว่าคงมีอีกหลายท่านและเยอะด้วยที่ไม่ทราบว่าใช้งานยังไง วันนี้ครูเชียงราย จะมาแนะนำการใช้งานการแปลภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยออนไลน์ กับGoogleมาฝากทุกท่านครับผม   1.โดยขั้นตอนเเรกให้คลิกไปที่เว็บไซต์ www.google.co.th กันก่อนครับ   2.จากนั้นให้คลิกไปที่ แปลภาษา ครับ   3.และเราจะพบกับหน้านี้ครับผม ฝั่งซ้ายมือ ผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษครับ และฝั่งขวามือผมเลือกเป็นภาษาไทยครับ 4.จากนั้นให้เราใส่ข้อความภาษาอังกฤษลงไปที่ช่องซ้ายมือครับ แล้วจากนั้นให้กด แปล   เห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ และที่สำคัญเราสามารถฟังเสียงได้ด้วยนะครับ กดที่ลำโพงครับผม จะมีเสียงแปลออกมาด้วย เจ๋งไปเลยครับผม ว่าเเล้วก็เข้าไปใช้งานกันได้เลยครับผม ตามลิ้งนี้ครับ https://translate.google.co.th/  

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษฟรี

สวัสดีครับผม ผมมีครูเชียงรายมีแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาฝากครับ คุณครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาภาษาอังกฤษ หรือใช้เป็นสื่อการสอน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และหนูๆได้เรียนรู้กันครับ แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษมากมาย ให้ท่านได้เลือกเรียนรู้ทั้งที่เป็นไฟล์ flash ไฟล์ pdf ไฟล์ Video ไฟล์ PowerPoint แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษมากมาย มีหลายเรื่องเลยครับผม ยกตัวอย่างก็คือ ธงของแต่ละประเทศ ภาพสัตว์ สภาพอากาศ ภาพจับคู่ผัก คำศัพท์ผัก สัตว์เลี้ยง แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ตามลิ้งด้านล่างนี้เลยครับผม http://www.englishmedialab.com/downloads.html ปล.สำหรับท่านที่ต้องการแบบฝึกภาษาอังกฤษสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งนี้เลยครับผม                   เว็บไซต์แบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์

แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ออนไลน์

แปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ ออนไลน์ เดียวนี้ทันสมัยขึ้นเยอะครับผม เราได้รับการบริการจาก google มีการบริการแปลภาษาให้เราด้วยอยากแปลเป็นภาษาอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะแปลไทย เป็นภาษา… หรือ แปลจากภาษา… เป็นภาษาไทย เยอะแยะไปหมดครับ และวันนี้ครูเชียงรายก็มีของมาฝากอีกแล้วครับผม จาก Google นั่นเอง คือการแปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ ออนไลน์ นั่นเองครับผม ง่ายๆสบายๆเลยครับ เพียงแค่เรา Copy ประโยคไปวางเท่านั้นเองครับผม ตัวอย่าง ว่ากันแล้วก็คลิกที่ลิ้งนี้แล้วเข้าไปใช้งานกันได้เลยครับผม http://translate.google.co.th/#th/en/  

Loading...