พฤติกรรมทางการศึกษา

พฤติกรรมทางการศึกษา

พฤติกรรมทางการศึกษา เป็นคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์จะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนอันประกอบด้วยความรู้ความสามารถ ทักษะ

Loading...