พระพุทธศาสนา

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง   : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้เขียน    : นางสาวภาวิณี  ดีสุขตำแหน่ง  : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฎร์บำรุง สังกัดเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี ปีที่ศึกษา : 2560              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา2560 โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฎร์บำรุง อำภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  จำนวน 32  คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม รูปแบบการทดลองคือ One Group Pretest – Posttest Designเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) บทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน6 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.30 – 0.77 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.38 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93   4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test (Dependent Samples)             ผลการศึกษาว่า            1) บทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา […]

Loading...