พรบ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพื่อกำหนดขอบเขตในการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

พ.ร.บ.ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑

“ลูกเสือ” หมายความว่า เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี” “บุคลากรทางการลูกเสือ” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ อาสาสมัครลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๙ ให้กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ – กระทรวงศึกษาธิการ

รวมกฏหมายสำหรับครู

สวัสดีครับผม ช่วงนี้คุณครูหลายท่านคงจะกำลังเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบกันนะครับผม วิชาแรกๆเลยที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือวิชาความรอบรู้นั่นเองครับผม ซึ่งวิชานี้มีเรื่องของกฏหมายรวมอยู่ด้วย วันนี้ครูเชียงรายเลยรวบรวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับคุณครูมาให้ดาวน์โหลด มาให้ได้ศึกษากันตามอัธยาศัยครับผม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งด้านล่างเลยครับผม ดาวน์โหลด รวมกฏหมายสำหรับครู

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา  ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐบาล ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ ง. การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยครั้งใหญ่ 2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 เพื่ออะไร ก. ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ข. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ค. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กไทย 3. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ ข. แผนพัฒนาประเทศชาติ ค. แผนการศึกษาแห่งชาติ  ง. แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศานาและวัฒนธรรม 4. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ก. มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และ มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษา ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ค. กระทรวงหมายความว่า […]

Loading...