ผู้อำนวยการ

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตอนที่  1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 1 ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 1.1 จัดระบบการประกันคุณภาพ และนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ 1.3 สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 2 ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 2.1 บริหารการพัฒนาหลักสูตร 2.2 บริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ 2.3 จัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้ 2.4 จัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 2.5 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 3.1 บริหารจัดการงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ 3.2 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3.3 บริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 3.4 บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 4 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4.1 วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ และคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.3 เป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5 […]

หน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศึกษาสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติ การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย จัดทำระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน วางแผนการบริหารงานบุคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ จัดทำมาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในการศึกษา ประเมินผลในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ […]

หลักการบริหารสถานศึกษา

การบริหารนั้นเป็นทั้งศาสตร์ที่ต้องศึกษาเรียนรู้และเป็นทั้งศิลปะที่ผู้บริหารจะต้องนําไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในเชิงของการบริหารสถานศึกษานั้น หลักการบริหารสถานศึกษาหรือการบริหารโรงเรียน มีหลายแบบแต่วันนี้ครูเชียงรายขอแนะนำในส่วนของการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือ Participative Management การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) ในการบริหารสถานศึกษานั้น นอกจากผู้บริหารจะมีบทบาทสําคัญในสถานศึกษาแล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือบุคคลในองค์การก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้องค์การก้าวหน้าไปได้ด้วยดี การบริหารในปัจจุบันจึงพยายามหาวิธีการที่จะให้มีการยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและผู้ที่อยู่ในองค์การ แนวความคิดหนึ่งของการบริหารก็คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้หลายฝ่ายมีส่วนร่วม คริส อากีริส (Chris Argyris, n.d. อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551: 166) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การ ได้มีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมมือในการพัฒนาองค์การที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจ ซึ่งประกอบ ไปด้วย 3 ประการ คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององค์การย่อมมีความผูกพันกับ องค์การที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่และมีความปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ แม้เพียงได้รับฟังความคิดเห็น ก็ทําให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การแล้ว การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้ สมาชิกแสดงความคิดเห็นแล้ว ยังช่วยให้เกิดความเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิก ทําให้ สมาชิกในองค์การมีเป้าหมายเดียวกัน การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความสํานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ การที่บุคคลได้ แสดงความคิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกัน จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความสํานึกใน หน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานขององค์การ สรุปได้ว่า […]

Loading...