ผังงาน

สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน Symbol for Flowchart

สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน  Symbol for Flowchart  ผังงาน (Flowchart)             ผังงาน (Flowchart) คือ การเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในลักษณะของรูปภาพสัญลักษณ์ เนื่องจากทำให้สามารถมองเห็นลำดับขั้นตอนการทำงานได้ชัดเจนกว่าการอธิบายในลักษณะของข้อความ สัญลักษณ์สำหรับการเขียนผังงาน  Symbol for Flowchart  1.                                 จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงาน การประมวลผล การนำเข้าข้อมูล การแสดงผลข้อมูลโดยไม่ระบุสื่อ การนำเข้าข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์ keyboard การแสดงผลข้อมูลทางจอภาพ การแสดงผลข้อมูลทางเครื่องพิมพ์ การตัดสินใจเลือกทำ จุดเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกัน จุดเชื่อมต่อหน้าอื่นๆ ทิศทางการทำงานของผังงาน ลักษณะการเขียนผังงาน ลักษณะของผังงานที่ดี มีดังนี้ ทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอย่างละหนึ่งแห่งเท่านั้น ทุกสัญลักษณ์ต้องมีลูกศรชี้ทิศทางอย่างละ 1 ลูกศร ยกเว้นสัญลักษณ์ของการตัดสินใจ และสัญลักษณ์ของจุดเชื่อมต่อ ทิศทางของลำดับขั้นตอนการทำงานนิยมเขียนจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา ไม่ควรเขียนเส้นของลูกศรบอกทิศทางตัดกันหรือทับกัน หากจำเป็นควรใช้จุดต่อแทน

Loading...