ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ กับเว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต

การเผยแพร่ผลงานวิชาการถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่คุณครูผู้ที่ได้ทำวิจัยนวัตกรรมการศึกษาได้เผยแพร่งานของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ซึ่งแอดมินครูเชียงรายได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการจัดทำเว็บบอร์ดเพื่อให้ครูได้ทำการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ตนเองได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาได้เป็นแนวทางกับผู้อื่น การเข้าไปใช้งานนั้นก็ไม่ยากครับผม เพียงแค่คุณครูคลิกเข้าไปที่ เว็บบอร์ด เผยแพร่ผลงานวิชาการ ก็จะพบลิ้ง https://www.kruchiangrai.net/forums/ แล้วครับผม แล้วก็ดำเนินการโพสบทคัดย่อลงไปได้เลยครับผม เมื่อดำเนินการเผยแพร่แล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นการเผยแพร่ผลงานแล้วครับผม เมื่อมีผู้ชมเข้ามาอ่านก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิชาก็สามารถเข้าไปใช้งานระบบเผยแพร่ผลงานได้กับเว็บไซต์ครูเชียงรายได้ฟรีๆ ครับผม https://www.kruchiangrai.net/forums/

ความหมายของผลงานทางวิชาการ

ความหมายของผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของสายงานการสอน หมายถึง รายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หรือรายงานผลการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีลักษณะดังนี้ 1. ตรงกับสาขาวิชาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ2. เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชาต่าง ๆ และใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน3. เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน4. เป็นผลงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ5. ต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว6.กรณีผลงานทางวิชาการที่ร่วมจัดทำกับผู้อื่นในรูปคณะทำงานหรือกลุ่ม ให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าผู้ขอรับการประเมิน มีส่วนร่วมในการจัดทำในส่วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลงานทางวิชาการแต่ละเล่ม และให้ผู้ร่วมจัดทำทุกคนรับรองพร้อมทั้งระบุว่าผู้ร่วมจัดทำแต่ละรายได้ทำส่วนใดบ้าง ประเภทผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง รายงานการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่มีกระบวนการวิเคราะห์ปีญหาหรือความต้องการ ในการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาออกแบบเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาวิธีการแนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยนำไปใช้ปฏิบัติจัดการเรียนรู้จริงและมีการประเมินผล ซึ่งปรากฏว่าแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึงรายงานเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้จากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบ และได้ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จริง มีผลสำเร็จในการแก้ปัญหานั้น […]

ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ชั้น ป.5

บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องสุขภาพและทักษะในการดําเนินชีวิต เล่มที่ 1 ระบบย่อยอาหาร * จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา สาระการเรียนรู้สุขศึกษา – และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างละเอียด จากบทเรียนสําเร็จรูปทีละขั้นตอนจนจบเนื้อหา ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนสําเร็จรูปเล่มนี้จะสามารถช่วยพัฒนาการจัดการเรียน * การสอนได้เป็นอย่างดีและส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนโดยตรง ทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ – เข้าใจและสนุกกับบทเรียนมากขึ้น ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ตรวจสอบผลงานให้มีความสมบูรณ์ นายฉัตรชัย จะริบรัมย์ = ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองระนาม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตลอดจน * ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้กรุณาให้คําแนะนําชี้แนวทางตลอดจนให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ จนกระทั่ง * บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง สุขภาพและทักษะในการดําเนินชีวิต ชุดนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทําต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ชั้น ป.5จัดทำโดย นางกัลญา  ปะสีละเตสัง              โรงเรียนบ้านหนองระนาม       […]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E) เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E) เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนางรจนา แสงสุธา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E) เรื่องไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  จากคำถามที่กระตุ้น        ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาวิชา และกระบวนการแสวงหาความรู้และความรู้ความเข้าใจที่คงทน เพื่อช่วยให้การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยชุดกิจกรรม จำนวน 8 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 ประจุไฟฟ้า ชุดที่ 2 กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ชุดที่ 3 แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ ชุดที่ 4 สนามไฟฟ้า ชุดที่ 5 เส้นสนามไฟฟ้า ชุดที่ 6 ศักย์ไฟฟ้า ชุดที่ 7 ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า ชุดที่ 8 การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสำหรับครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป ดาวน์โหลด : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน […]

แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ เมื่อพิจารณาความหมายของผลงานงานวิชาการจาก คู่มือการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ ของ ก.ค.ศ. จะเห็นว่าถ้าเป็นผลงานทางวิชาการของครู  ก็จะหมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความชำนาญการหรือเชี่ยวชาญในการสอน ถ้าเป็นผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ ก็จะหมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา และถ้าเป็นผลงานทางวิชาการการของผู้บริหารสถานศึกษา ก็จะหมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความชำนาญการหรือเชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษา  หรือ ผลงานทางวิชาการ คือ เอกสารหรือหลักฐาน ใด ๆ ที่สร้างขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงถึงความชำนาญการหรือความเชี่ยวชาญในการสอน หรือการนิเทศหรือการบริหารสถานศึกษาของผู้จัดทำผลงาน และได้นำไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ ผลงานทางวิชาการของครู เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความชำนาญ และนิยามของผลงานทางวิชาการของครูแล้ว จะเห็นว่าผลงานทางวิชาการจะต้องมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติดังนี้ ตรงกับสาขาวิชาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามแบบคำขอ หัวข้อรายงาน ความชำนาญการ/เชี่ยวชาญในการสอนวิชานั้น ๆ ตรงกับวิชาที่สอน จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน เป็นผลงานทางวิชาการตามลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน ข้าราชการครูสายงานสอนจะมีผลงานทางวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ได้มากมาย แต่ควรจะมีคุณสมบัติตามที่กล่าวแล้ว อาจจะเป็นเอกสารประกอบการสอน แผนการสอน เอกสารคำสอน หนังสือเรียน ตำรา หนังสืออ่านประกอบ งานแปล บทความทางวิชาการหรืองานวิจัย ซึ่งจะได้เสนอรูปแบบเป็นแนวเพื่อพิจารณาจัดทำในตอนต่อไป โดยสรุปแล้วผลงานทางวิชาการ […]

เผยแพร่ผลงาน วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201

ชื่อวิจัย       :  ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่องวรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและ                  พินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครวิทยาคม ชื่อผู้วิจัย     :  นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ ปีการศึกษา  :  2559 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท32201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนนครวิทยาคม ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครวิทยาคม ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครวิทยาคม ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง วรรณกรรมล้ำค่า วิชาการอ่านและพินิจวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน ท30201 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

ตัวอย่าง ผลงานวิชาการและงานวิจัย จากคุณครูทั่วประเทศ

ตัวอย่าง ผลงานวิชาการและงานวิจัย ทางการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญและสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณครูผู้สอนต้องทำการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อผู้เรียนของตนเองจะได้พัฒนาศักยภาพให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ วันนี้ครูเชียงรายมีโอกาสได้เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานการวิจัย และบทคัดย่อของคุณครูไว้อย่างมากมายหลายฉบับ ผมเลยอยากจะแนะนำให้คุณครูได้ลองเข้าไปใช้งานกันครับผม เยอะมากครับผม คุณครูสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่นี่ครับผม http://www.trueplookpanya.com/true/teacher_portfolio_list.php ขอบคุณเว็บไซต์ trueplookpanya.com ครับผม

นำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2014

เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 57 ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีครูทั่วประเทศที่ได้เข้ามาร่วมนำเสนอผลงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาในครั้งนี้ ครูแต่ละท่านได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อนักเรียนกันอย่างทุ่มเท เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

Loading...