ป.บัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

จาก พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน ต้องมีวุฒิทางการศึกษา คุรุศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฯลฯ จึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูเพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูขึ้นตามมาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด ชื่อปริญญา: ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) Graduate Diploma (Teaching Profession) ชื่อย่อ: ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) Grad.Dip (Teaching Profession) ข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์ คุรุสภา http://www.ksp.or.th/

Loading...